დებულებები და პირობები
ბრენდ პარტნიორებისთვის

წინამდებარე დებულებები და პირობები (შემდგომშიპირობები) და მასში მოხსენიებული ნებისმიერი დოკუმენტი განსაზღვრავს კომპანია "Oriflame"-ის ბრენდ პარტნიორებთან ურთიერთქმედების წესებს, პრინციპებს, უფლებებსა და ვალდებულებებს და წარმოადგენს სავალდებულოს შეთანხმების (შემდგომში -„შეთანხმებაანშეთანხმება ბრენდ პარტნიორთან”) დასადებად კომპანიას შპს „ორიფლეიმ ჯორჯიას“  რეგისტრირებული მისამართზე: ქ. თბილისი 0160, მ. ალექსიძის 13, საიდენტიფიკაციო კოდი: 202166459 (“Oriflame”, “ჩვენი) და თქვენს ( თქვენ “, „კომპანია Oriflame-ის ბრენდ პარტნიორი“, „ბრენდ პარტნიორი“) შორის და ანაცვლებს ნებისმიერ წინა შეთანხმებას, განცხადებას ან ვალდებულებას. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ წინამდებარე პირობები ჩვენს ვებ-გვერდზე, რომელიც თქვენთვის ხელმისაწვდომია, გირჩევთ, ჩამოტვირთოთ, ამობეჭდოთ ან შეინახოთ წინამდებარე პირობებისა და ყველა სხვა დოკუმენტის ასლი, რომელიც შეთანხმებას განეკუთვნება .


1. განსაზღვრებები

წინამდებარე პირობებში გამოიყენება შემდეგი განსაზღვრებები:

I. ეთიკის კოდექსი და ქცევის წესები: სავალდებულო წესების ნაკრები, რომელიც წარმოადგენს კომპანია Oriflame-ის წარმატების გეგმის ნაწილს და არეგულირებს Oriflame ბრენდის პარტნიორების ქცევას, ურთიერთობას კლიენტებთან და კომპანია Oriflame -ის სხვა ბრენდ პარტნიორებთან;

II. კლიენტი: ნებისმიერი ფიზიკური პირი, მოუხედავად იმისა რეგისტრირებულია თუ არა კომპანია Oriflame-ის კლიენტად, რომელიც ყიდულობს Oriflame-პროდუქციას ონლაინ (მაგ. ვებ-გვერდზე) ან ოფლაინ (მაგ. ტელეფონით) და მოქმედებს სრულიად ან ნაწილობრივ საქონლის გასაღების, ბიზნესის, პროფესიული ან სხვა საქმიანობის ჩარჩოებს მიღმა;

III. Oriflame კატალოგი, კატალოგი ნიშნავს კომპანია Oriflame-ის მიერ პერიოდულად გამოცემულ, ქაღალდზე დაბეჭდილ ან ელექტრონულ ბროშურას, რომელიც შეიცავს oriflame პროდუქციის შეთავაზებებს, რეკომენდებული საცალო ფასების მითითებით;

IV. აქციის პერიოდი: თითოეული კატალოგის გარეკანზე მითითებული პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოქმედებენ Oriflame კატალოგის შეთავაზებები;

V. კომერციული პროგრამები ნიშნავს მარკეტინგის, გაყიდვების და სხვა სტიმულირების პროგრამებს, რომლებიც დროდადრო ფინანსდება კომპანია Oriflame-ის მიერ;

VI. Oriflame კომპანიების ჯგუფი კომპანია, შპს „ორიფლეიმ ჯორჯია“,  სათაო ჰოლდინგური კომპანიის მმართველობით, ასევე ყველა ორგანიზაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად კონტროლდება აღნიშნული სათაო ჰოლდინგური კომპანიის მიერ;

VII. Oriflameს პროდუქცია: კოსმეტიკა და მასთან დაკავშირებული აქსესუარები, ასევე გარკვეული საკვები და დიეტური დანამატები, რომლებიც იყიდება Oriflameს ბრენდის სასაქონლო ნიშნის სახელწოდებით; კატალოგში აღწერილია პროდუქციის ძირითადი მახასიათებლები;

VIII. კომპანია Oriflame-ს ბრენდ პარტნიორის წახალისების გეგმა: გეგმა და დოკუმენტი, რომელიც განმარტავს ფულის გამომუშავების შესაძლებლობებს კომპანია Oriflame-ში. იხილეთ ბრენდ პარტნიორის წახალისების გეგმა. 

IX. Oriflame-ის სასაქონლო ნიშნები: Oriflame-ის სახელწოდება, Oriflame-ს ლოგო და კომპანიის მიერ წარმოებული, გასაყიდად და სარეალიზაციოდ და გასავრცელებლად მომზადებული მთელი პროდუქციის ასორტიმენტი და დასახელება;

X. პოლიტიკა და პროცედურები: პოლიტიკა და პროცედურები, რომლებიც არეგულირებენ Oriflame წარმატების გეგმისა და კომერციული პროგრამების ფარგლებში ანაზღაურებისა და შეღავათების გაცემას.

XI. ფასები: Oriflame პროდუქციაზე დადგენილი და ფასთა ნუსხაში მითითებული Oriflame პროდუქციის ღირებულება, რომელიც აქტუალურია შეკვეთის გაფორმების მომენტში;

XII. ტერიტორია: საქართველო;

XIII. პერსონალური მონაცემები: კომპანია Oriflame-ის ბრენდის პარტნიორად რეგისტრაციისას თქვენს მიერ მოწოდებული მონაცემები, ასევე ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია თქვენს შესახებ, მოწოდებული დროდადრო, პერიოდულად;

XIV. პირადი ინფორმაცია: ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება მომხმარებელს, კომპანია Oriflame-ის ბრენდის პარტნიორებს და სხვა მესამე პირებს, რომელსაც თქვენ აგროვებთ ან სხვაგვარად ამუშავებთ კომპანია Oriflame-თან ურთიერთქმედების პერიოდში.

 

2. რეგისტრაცია და გაწევრიანება

2.1. თქვენ დარეგისტრირდებით Oriflame ბრენდის პარტნიორად მას შემდეგ, რაც მივიღებთ თქვენს განაცხადს და მოგანიჭებთ ბრენდის პარტნიორის უნიკალურ ნომერს. კომპანია Oriflame-ის ბრენდის პარტნიორად მიღების პირობები მოცემულია ეთიკის კოდექსისა და ქცევის წესებში, განყოფილებაში "გაწევრიანების პროცედურა".

2.2. ვიტოვებთ უფლებას ამოვიღოთ ყოველწლიური ადმინისტრაციული მოსაკრებელი ვებ-გვერდზე მითითებული ტარიფის ოდენობით (რეგისტრაციის დროს და მის ყოველ წლისთავზე) და, თქვენი სურვილისამებრ, ჩამოგაჭრათ ვებ-გვერდზე მითითებული სასტარტო ნაკრების ღირებულება. ეს დანახარჯები მითითებული იქნება თქვენს პირველადი შესყიდვის ინვოისზე.

2.3. თქვენი, როგორც ბრენდის პარტნიორის წევრობის ვადა ავტომატურად იწურება: (I) რეგისტრაციის წლისთავზე, თუ ის არ იქნება გაგრძელებული მოქმედი პირობების შესაბამისად; ან (II) თუ არ გაფორმებულა შეკვეთა ზედიზედ 12 თვის განმავლობაში.

2.4 იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ განაახლებთ თქვენს წევრობას, როგორც ბრენდის პარტნიორი, თქვენი ბრენდის პარტნიორის ხელშეკრულება ავტომატურად წყდება, მაგრამ თქვენ დარჩებით Oriflame-ის რეგისტრირებულ წევრად, დაექვემდებარებით ონლაინ მომხმარებელთა და წევრების წესებსა  და  პირობებს და ონლაინ მომხმარებელთა და წევრთა კონფიდენციალურობის  პოლიტიკას , რაც საშუალებას მოგცემთ განაგრძოთ ორიფლეიმის პროდუქტების შეძენა. დამატებითი ინფორმაცია ბრენდის პარტნიორებისა და წევრებისთვის, წევრობის განახლებისა და ცვლილების წესებთან დაკავშირებით შესულია მოქმედ პოლიტიკაში.

2.5. შეგიძლიათ შეწყვიტოთ Oriflame წევრობა და გააუქმოთ ბრენდის პარტნიორული შეთანხმება ნებისმიერ დროს, როგორც ეს მითითებულია შემდგომ პირობებში.

2.6.წევრობა არის მხოლოდ პერსონალური ხასიათის და დაუშვებელია სხვა პირზე მისი მინიჭება ან გადაცემა, ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, ეთიკის კოდექსისა და ქცევის წესების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

2.7. დაუშვებელია არასანქცირებული რეგისტრაცია. წინამდებარე შეთანხმებით იღებთ სრულ პასუხისმგებლობას ნებისმიერ პრეტენზიაზე, ხარჯებსა და ზარალზე, რომელიც წარმოიქმნება ასეთ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, და იღებთ ვალდებულებას სრულად აუნაზღაუროთ კომპანია "Oriflame"-ს ასეთი არასანქცირებული რეგისტრაციის შედეგად მიღებული ნებისმიერი ზარალი, დანახარჯი და თანხა.

2.8. რეგისტრაციის შემდეგ თქვენ:

2.8.1. გენიჭებათ უფლება შეიძინოთ Oriflame პროდუქცია წინამდებარე პირობების შესაბამისად, ისარგებლოთ და მიიღოთ სხვა უპირატესობები, მითითებული Oriflame წარმატების გეგმასა და ნებისმიერ პოლიტიკასა თუ პროცედურებში; და

2.8.2. იღებთ ვალდებულებას მკაცრად დაიცვათ წინამდებარე პირობები და წესები.


3. წევრობის შეწყვეტის უფლება (გასვლა) და წევრობის შემადგენლობიდან გასვლის შედეგები

3.1. უფლება გაქვთ ნებისმიერ დროს უარი თქვათ წევრობაზე და შეწყვიტოთ ბრენდის პარტნიორული შეთანხმება ყოველგვარი მიზეზის დასახელების გარეშე, მხოლოდ გამოგვიგზავნოთ წერილობითი შეტყობინება თქვენი წევრობიდან გასვლის შესახებ. შეტყობინების მიღებისთანავე, ჩვენ დავადასტურებთ ბრენდის პარტნიორობიდან თქვენი გასვლის განცხადების მიღებას. თქვენი წევრობიდან გასვლის შესახებ კომპანიის შესატყობინებლად, დაუკავშირდით მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს.

3.2. წევრობიდან გასვლის და  შეთანხმების რეგისტრაციიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში შეწყვეტის შემთხვევაში, ჩვენ დაგიბრუნებთ ყველა მოსაკრებელსა და სრულად ავანაზღაურებთ ყველა ხარჯს და გავაუქმებთ ნებისმიერ შეკვეთილ, მაგრამ ჯერ არ მიწოდებულ ნებისმიერ შეკვეთასა ან სერვისს, მოვახდენთ თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქტის უკან დაბრუნებას (მათ შორის სასწავლო და სარეკლამო მასალები, ბიზნეს სახელმძღვანელოები და ნაკრებები). პროდუქციის უსაფრთხოებისა და სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების დაცვის მიზნით, შესაძლოა უარი მიიღოთ პროდუქციის უკან დაბრუნებაზე ქარხნული შეფუთვის დაზიანების შემთხვევაში, ანუ თუ პროდუქტებმა დაკარგეს სასაქონლო სახე. ასეთი პროდუქტების შესყიდვის ფასის ანაზღაურდება პროდუქციის საფუძვლიანი შემოწმების შემდეგ.

3.3. თუ შეთანხმების შეწყვეტა ხდება თქვენს მიერ, მისი გაუქმებით ნებისმიერ დროს, ან თუ კომპანია Oriflame წყვეტს შეთანხმებას, თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე:

3.3.1. ჩვენ გამოვისყიდით პროდუქციას რომელიც ხელზე გაქვთ, სრულად, შემდეგი პირობების დაცვით:

3.3.1.1 თუ დასაბრუნებელი პროდუქცია შეძენილია შეთანხმების შეწყვეტამდე ბოლო 12 თვის განმავლობაში და დაგიბრუნდებათ გადახდილი თანხის 90%, პროდუქციის შესყიდვასთან დაკავშირებით ჩვენ მიერ გაწეული დანახარჯების გამორიცხვით;

3.3.1.2. დასაბრუნებელ პროდუქციას უნდა ჰქონდეს სათანადო სასაქონლო სახე, ანუ არანაირად არ არის გამოყენებული, გახსნილი ან სახეშეცვლილი; არ გასვლია გამოყენების ვადა და კვლავ წარმოდგენილია ჩვენს კატალოგებში; და

3.3.2. ჩვენ დაგიბრუნებთ თქვენს მიერ გადახდილ ყველა თანხას წევრობის ან ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 30 დღის განმავლობაში, რათა მინიჭებულ ან შენარჩუნებულ იქნას ბრენდის პარტნიორის სტატუსი.

3.4. თუ თქვენ გადაწყვეტთ დატოვოთ თქვენი წევრობა და შეწყვიტოთ თქვენი ბრენდის პარტნიორის ხელშეკრულება ამ მუხლის მიხედვით, თქვენ ვერ დარეგისტრირდებით წევრად.


4. პროდუქციის შეძენა

ა. პროდუქციის შეკვეთა

4.1. გაქვთ შესაძლებლობა აირჩიოთ სასურველი პროდუქცია კატალოგიდან და გააფორმოთ შეკვეთა. შეკვეთის გაფორმებით თქვენ გვატყობინებთ არჩეული პროდუქციის შეძენის განზრახვას.

4.2. შეკვეთა ითვლება გაფორმებულად, თუ დასრულებულია შემდეგი ქმედებები:

4.2.1 ტელეფონით შეკვეთის შემთხვევაში, მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურის თანამშრომელმა მიიღო შეტყობინება სასურველი პროდუქციის შესახებ და შეარჩია საქონელი თქვენთვის; ან

4.2.2 ონლაინ შეკვეთის შემთხვევაში თავად შეარჩიეთ შესაძენი პროდუქცია, „კალათაში დამატებაოფციის გამოყენებით; ამასთან ნებისმიერ დროს გაქვთ შესაძლებლობა გადახედოთ და შეცვალოთ კალათის შემადგენლობა: საქონლის რაოდენობა, ზოგი წაშალოთ ან სულაც დააცარიელოთ კალათა სრულად;

4.2.3. წარადგინეთ საქონლის მიწოდებისთვის საჭირო პერსონალური მონაცემები; და

4.2.4. აირჩიეთ მიწოდებისა და გადახდის სასურველი მეთოდი.

4.3. ონლაინ შეკვეთის გაფორმების შემდეგ, მისი შეცვლა შეუძლებელია ვებ-გვერდის საშუალებით; საჭიროა დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურს: info@oriflame.ge  

4.4. შეკვეთის მიღების დადასტურება ჩვენს მიერ  გაიგზავნება თქვენს მიერ მითითებულ ელ. ფოსტის მისამართზე, რის შემდეგაც ძალაში შევა ნასყიდობის ხელშეკრულება. გვაქვს უფლება შეკვეთის მიღებაზე უარი განგიცხადოთ მიზეზის მითითების გარეშე. ამასთან ჩვენ დაგიბრუნებთ ნებისმიერ გადახდას, რომელიც უკვე გატარებულია თქვენს მიერ სრულად.

4.5. შეკვეთის დადასტურების გარდა, თქვენ მიიღებთ დეტალურ ინფორმაციას შეკვეთილი პროდუქტების შესახებ და ყველა სხვა საჭირო ინფორმაციას

4.6. თუ შეკვეთა ხორციელდება ონლაინ, გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი:

4.6.1. დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულება არ იქნება რეგისტრირებული ან ხელმისაწვდომი: ხელშეკრულების ნაწილი: თქვენი შეკვეთა და პირობები (შენახული ან დაბეჭდილი) ან მიწოდებული იქნება კომუნიკაციის სხვა საშუალებათა გამოყენებით;

4.6.2. ხელშეკრულება შესაძლოა დაიდოს მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ენაზე და არცერთ სხვა ენაზე;

4.6.3. კომპანია oriflame ხელმძღვანელობს პირობების მე-10 პუნქტში წარმოდგენილი ქცევის წესებით.

4.7. დასრულებული და გადახდილი შეკვეთები არ შეიძლება გაუქმდეს თქვენ მიერ, გარდა მე-5 პუნქტში აღწერილი შემთხვევებისა.

4.8. შეკვეთები შეიძლება განხორციელდეს დღის ნებისმიერ შუალედში, გარდა შეზღუდული ხელმისაწვდომობის ზოგიერთი შემთხვევებისა კამპანიის დასრულების პერიოდში, რაც კატალოგის განახლებით არის  გამოწვეული.

4.9. ყველა პროდუქტი ყოველთვის როდი იქნება ხელმისაწვდომი. თუ შეკვეთის გაფორმების მომენტში საქონელი არ არის მარაგში, ჩვენ გამოვიყენებთ გონივრულ ძალისხმევას, რომ შეგატყობინოთ შეკვეთის გაფორმების დასრულებამდე, რათა შეიტანოთ ცვლილება შეკვეთაში ან სულაც გააუქმოთ იგი.

4.10. კატალოგი შესაძლოა დროდადრო მიუწვდომელი იყოს ტექნიკური მომსახურების ჩატარებისა ან სხვადასხვა ტექნიკური მიზეზების გამო. კომპანია Oriflame არ არის პასუხისმგებელი მსგავს შეფერხებებზე და უარს ამბობს ამ კუთხით კლიენტების ან სხვა ვიზიტორების პრეტენზიების განხილვაზე.

4.11. გამონაკლის შემთხვევებში, ჩვენ შეიძლება მოგცეთ უფლება, განათავსოთ შეკვეთები სხვისი სახელით, სპეციალური ონლაინ ინსტრუმენტის გამოყენებით. რაც დებულების თანახმად შესაძლებელი იქნება მხოლოდ თქვენს ქვემოთ მდებარე ბრენდის პარტნიორების შემთხვევაში, როგორც ეს აღწერილია Oriflame წარმატების გეგმაში და მხოლოდ მათი უშუალო ნებართვის საფუძველზე. ამ ინსტრუმენტის გამოყენებისას, სრული პასუხისმგებლობა გეკისრებათ არაავტორიზებული შეკვეთის გაფორმებით მიღებულ ნებისმიერ პრეტენზიაზე და ზოგადად კონფიდენციალურობის ნებისმიერ დარღვევაზე, ასევე ნებისმიერ დანახარჯზე, რომელიც შეიძლება გაიღოს Oriflame-მა ან იმ პირმა, ვისთვისაც განათავსეთ შეკვეთა

ბ. ფასები და გადახდის პროცედურა

4.12. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, კატალოგში ნაჩვენები პროდუქტის ფასი შეკვეთის განთავსების მომენტში წარმოადგენს პროდუქტზე სრულ საცალო ფასს. ფასები მოცემულია ადგილობრივ ვალუტაში დღგ-ს ჩათვლით.

4.13. კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს ფასები ნებისმიერ დროს საკუთარი  შეხედულებისამებრ, შეკვეთამდე  არჩეული პროდუქციის ფასების ნებისმიერი ცვლილება წინასწარი გარიგების გარეშე არ იქნება ხელშეკრულების საგანი.

4.14. ფასში არ შედის ტრანსპორტირებისა და მიწოდების ხარჯები და სხვა ნებისმიერი მოსაკრებელი და გადასახადი, როგორც მკაფიოდ დადგენილი დამატებითი ხარჯი შეკვეთის გაფორმების პროცესში და მისი სიდიდე შესაძლოა შეიცვალოს თქვენს მიერ არჩეული მიწოდების მეთოდის შესაბამისად.

4.15. ფასები შესაძლოა პერიოდულად შემცირდეს. ასევე შესაძლებელია დამატებითი ფასდაკლება, ორიფლეიმის წარმატების გეგმის ან ნებისმიერი სხვა პოლიტიკის ან კომერციული პროგრამის შესაბამისად. თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურს, ფასების თაობაზე ნებისმიერი შეკითხვით, მისამართზე: info@oriflame.ge

4.16. გადახდები შესაძლოა განხორციელდეს სადებეტო ან საკრედიტო ბარათით, უნაღდო ანგარიშსწორებით ან წინამდებარე პირობებში ან ნებისმიერ სხვა პოლიტიკაში მითითებული სხვა მეთოდებით. გადახდისთვის მიიღება ძირითადი საბანკო ბარათების უმეტესობა.

4.17. გადახდების მიღების მიზნით, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ვითანამშრომლოთ მესამე მხარის სერვისის მიმწოდებლებთან. ამასთან დაკავშირებით, თქვენ შეიძლება მიიღოთ ინვოისები და გადახდის შეტყობინებები მესამე მხარის მომსახურების პროვაიდერისგან. როგორც წესი, ყველა ინვოისი გადახდილ უნდა იქნას მასზე მითითებულ ვადაში, დროულად. ვადაგადაცილებული გადახდის პროცენტი დაერიცხება ყოველდღიურად, ცენტრალური ბანკის მოქმედი საპროცენტო განაკვეთის შესაბამისადდავალიანების ამოღების გონივრული ხარჯების გათვალისწინებით.

4.18. ინფორმაცია გადახდის მეთოდების შესახებ, მათ შორის შესაძლო გადახდის გადავადების ან დაკრედიტების პირობების ჩათვლით, განხილულია პოლიტიკასა და პროცედურებში. ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურს ელ.მისამართზე: info@oriflame.ge  

4.19. საბანკო ბარათებით ონლაინ-გადახდების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, გადახდის მთელი ინფორმაცია ექვემდებარება დაშიფრვას. ვინაიდან კომპანია Oriflame მუშაობს გადახდის სერვისის ავტორიზებულ მიმწოდებლებთან, საკრედიტო ბარათის შესახებ ინფორმაცია სათანადოდ მუშავდება , გადახდის ბარათების მონაცემთა უსაფრთხოების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

4.20.  ბარათით განმეორებითი გადახდის ჩართვისას, გექნებათ შესაძლებლობა აირჩიოთ და გამოიწეროთ გადახდის კომფორტული მეთოდი. ნებისმიერი შემდგომი გადახდა ავტორიზებული იქნება თქვენი გადახდის ბარათიდან შეკვეთის გაფორმებისას და თანხა ავტომატურად ჩამოიჭრება კომპანია Oriflame მიერ შეკვეთილი პროდუქციის გაგზავნის მომენტში. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უარი თქვათ პერიოდულ ავტომატურ გადახდაზე, თქვენი პროფილის გვერდზე გადასვლითა და "გადახდის ბარათის" ჩანართზე (payment card) დაწკაპუნებით.

4.21. თქვენ იძლევით თანხმობას მიიღოთ ელექტრონული ინვოისები. ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ ქაღალდზე ამობეჭდილი ინვოისები კომპანია Oriflame--გან, ნებისმიერ დროს მოთხოვნის საფუძველზე.

C. მიწოდება და რისკის გადაცემა

4.22. შეკვეთილი პროდუქციის მიწოდება შესაძლებელია მხოლოდ მითითებულ ტერიტორიაზე.

4.23. საქონლის მიწოდების ადგილი თქვენს მიერ მითითებული იქნება შეკვეთაში.

4.24. ჩვენ დავამუშავებთ და მოგაწვდით შეკვეთას მაქსიმალურად მცირე ვადაში, არაუგვიანეს 30 დღისა, შეკვეთის მიღების დადასტურებიდან. ჩვენ არ გვეკისრება პასუხისმგებლობა მიწოდების დაგვიანებაზე, თუ ეს გამოწვეულია ჩვენგან დამოუკიდებელი გარემოებებით.

4.25. პროდუქციის დაკარგვის რისკი და მასზე საკუთრების უფლება გადადის თქვენზე პროდუქციის ჩაბარებისთანავე.

4.26. კომპანია Oriflame არ იღებს პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ არასწორად ან არასრულად მიწოდებული პერსონალური მონაცემების გამო შეკვეთის არ შესრულებაზე, არასწორ და დაგვიანებულ მიწოდებაზე

4.27. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ცალმხრივად გავაუქმოთ თქვენს მიერ გაფორმებული შეკვეთა ნებისმიერ დროს, თუ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ თქვენ არღვევთ რომელიმე პირობას.

გ. პროდუქციის შესაბამისობა

4.28. ჩვენ ვიძლევით გარანტიას, რომ კომპანია Oriflame-ის პროდუქცია წარმოებულია EN ISO 22716:2007 კოსმეტიკური პროდუქტების სათანადო საწარმოო პრაქტიკის სახელმძღვანელოსა და კომპანია Oriflame-ის პროფესიონალური ეთიკის კოდექსის შესაბამისად.


5. შეკვეთების გაუქმების უფლება

5.1. ჩვენ მკაცრად ვიცავთ ქვეყანაში მოქმედ, პროდუქციის უკან დაბრუნების წესებს (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ პუნქტი 5.3).

5.2. ნებისმიერი შეკვეთის გაუქმებისა და პროდუქციის უკან დაბრუნების უფლების შესანარჩუნებლად, ამანათის მიღებისას, ადგილზევე უნდა შემოწმდეს მიღებული პროდუქცია, რათა გამოირიცხოს მისი დაზიანება ტრანსპორტირების დროს. თქვენ ან თქვენს სახელზე საქონლის მიმღებმა პირმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურს, წერილობითი პრეტენზიის წარდგენით და დაზიანების/დეფექტის დეტალური აღწერით. ასევე შეგიძლიათ თქვენი პრეტენზია მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტით, მისამართზე: info@oriflame.ge

5.3. დაბრუნებისა და ხარჯის ანაზღაურების უფლება

5.3.1. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ შეკვეთა მიზეზის დასახელების გარეშე, 5.3.2 პუნქტში მითითებულ ვადაში. ანუ შესაბამისი პერიოდის განმავლობაში, თუ გადაიფიქრებთ პარტნიორობას ან რაიმე სხვა მიზეზით გადაწყვეტთ, რომ გსურთ პროდუქციის უკან დაბრუნება, შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ, გააუქმოთ შეკვეთა და დაიბრუნოთ დახარჯული თანხა.

5.3.2. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ შეკვეთა ნებისმიერ დროს, თუნდაც შეკვეთის დამადასტურებელი ელ. ფოსტის მიღების შემდეგ ან მას შემდეგ, რაც თქვენი შეკვეთა ტელეფონით იქნა მიღებული მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურის მიერ, მაგრამ არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა დღიდან პროდუქციის ფიზიკურად საკუთრებაში მიღებისა.

5.3.3. შეკვეთის გასაუქმებლად გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურს  ელ.ფოსტის მისამართზე  : info@oriflame.ge ან გამოგზავნოთ წერილი ფოსტით, მისამართზე: ქ. თბილისი 0160, მ. ალექსიძის 13.შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტიპიური  ფორმა, რათა შეგვატყობინოთ შეკვეთის გაუქმების შესახებ. თუ თქვენ შეავსებთ ზემოთხსენებულ  ფორმას ონლაინ და გაგზავნით ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, ჩვენ დაუყოვნებლივ გამოგიგზავნით დადასტურებას ასეთი გაუქმების მიღების შესახებ (მაგ. ელ. ფოსტით). შესაძლებელია გაუქმების შეტყობინების ასლის შენახვა ანგარიშგების მიზნით. გაითვალისწინეთ, რომ უნდა ისარგებლოთ შეკვეთის გაუქმების უფლებით, გაუქმებისთვის დადგენილი ვადის ამოწურვამდე. ამგვარად, შეკვეთის გაუქმების შესახებ შეტყობინების გაგზავნისა ელექტრონული ფოსტით ან საფოსტო მისამართზე, გაუქმება ძალაში შევა დღიდან ელ. ფოსტით ან საფოსტო გზავნილით გაგზავნისათუ დაგვირეკავთ, რათა შეგატყობინოთ თქვენი შეკვეთის გაუქმების შესახებ, გაუქმება ძალაში შევა იმ დღიდან, როცა დაგვიკავშირდებით.

5.3.4. თქვენ მიიღებთ პროდუქციაზე გადახდილი ფასისა და მიწოდების საფასურის (დამატებითი ხარჯების გამოქვითვით, მიწოდების მეთოდის თავად არჩევისას, და არა ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ყველაზე იაფი სტანდარტული გადაზიდვის მეთოდისა) სრულ ანაზღაურებას. შესაძლოა ანაზღაურების თანხიდან გამოიქვითოს დაზიანებული პროდუქციის  ღირებულება, თუ ასეთი დაზიანება თქვენი მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შედეგია. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მხოლოდ პროდუქტების ღირებულების ნებისმიერ შემცირებაზე, რომელიც გამოწვეულია არასწორი მოპყრობით, პროდუქტების ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დასადგენად საჭირო ქმედებების გამორიცხვით. ჩვენ დავამუშავებთ თანხის დაბრუნების მოთხოვნას რაც შეიძლება მალე და, ნებისმიერ შემთხვევაში, (ა) 14 კალენდარული დღის განმავლობაში დღიდან მისი მიღებისა, ან (ბ) (თუ უფრო ადრე) 14 კალენდარული დღის განმავლობაში დღიდან პროდუქციის დაბრუნებაზე მტკიცებულების წარდგენისა, ან (გ) 14 კალენდარული დღის შემდეგ პროდუქციის დაბრუნების შემთხვევაშიშეკვეთის გაუქმების შესახებ შეტყობინების დღიდან. თუ პროდუქციის დაბრუნების მიზეზი დეფექტის აღმოჩენა ან აღწერილობასთან შეუსაბამობა იყო, იხილეთ პუნქტი 5.3.5.

5.3.5. თუ პროდუქციის დაბრუნების მიზეზი დეფექტის აღმოჩენა ან აღწერილობასთან შეუსაბამობაა, კომპანია სრულად აანაზღაურებს დეფექტური პროდუქციის ღირებულებას, მიწოდების ხარჯებს და თქვენს მიერ გაწეულ ნებისმიერ დანახარჯს, პროდუქციის გონივრულ ვადაში დაბრუნების შემთხვევაში.

5.3.6. თანხის დაბრუნება შესაძლებელია საკრედიტო ბარათზე, სადებეტო ბარათზე ან სხვა საშუალებით, რომელიც თქვენ მიერ გამოიყენება, თუ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული წინასწარი შეთანხმებით; ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენ არ დაგეკისრებათ რაიმე სახის მოსაკრებელი დაბრუნების შედეგად.

5.3.7 თუ პროდუქცია უკვე მიწოდებულია:

5.3.7.1. პროდუქცია უნდა დაგვიბრუნოთ შეფერხების გარეშე და ნებისმიერ შემთხვევაში შეკვეთის/ხელშეკრულების გაუქმების დღიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა. ვადა დაცული იქნება, თუ საქონელს 14-დღიანი ვადის ამოწურვამდე დააბრუნებთ;

5.3.7.2. თუ პროდუქციას არ აქვს დეფექტი ან აღწერილობის შესაბამისია (ამ შემთხვევაში იხილეთ პუნქტი 5.3.5), თქვენ გეკისრებათ პროდუქტების კომპანიაში დაბრუნების პირდაპირი ხარჯები; და

5.3.7.3. თქვენ გაქვთ სამართლებრივი ვალდებულება, შეინახოთ პროდუქტები და გონივრულად იზრუნოთ პროდუქტებზე მანამ, სანამ ისინი თქვენს მფლობელობაშია.

5.3.8. შეკვეთის გაუქმების კანონიერი უფლების დეტალები და საჭირო ქმედებების ახსნა-განმარტება, შეთავაზებული დაბრუნების ფორმის ჩათვლით, იხილეთ 4.5 პუნქტში აღწერილ დოკუმენტებში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეავსოთ პრეტენზიის ფორმა.

5.3.9. კომპანიას კანონით აქვს ვალდებულება პროდუქციის ხელშეკრულების შესაბამისად მიწოდებისა. როგორც მყიდველს, ყოველთვის გექნებათ კანონიერი უფლებები პროდუქტებთან მიმართებაში, რომლებშიც აღმოჩენილია დეფექტი ან შეუსაბამობა  აღწერილობასთან. ამ კანონიერ უფლებებზე არ ვრცელდება დაბრუნების პოლიტიკის დებულებები, მითითებული 5.3 პუნქტში ან წინამდებარე პირობებში. თქვენი კანონიერიუფლებების შესახებ, თქვენ შეგიძლიათგაიაროთ კონსულტაცია, საქართველოში არსებულ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კომპეტენტურ ორგანოებთან.

5.4. ჩვენ ასევე ვიძლევით გარანტიას Oriflame სასაქონლო მარკის ნებისმიერი პროდუქტის ხარისხზე და ვადასტურებთ, რომ იგი წარმოებულია ჩვენს მიერ ან ჩვენთვის, უმაღლესი ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად. დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი მომხმარებლების ყოველმხრივი კმაყოფილების ინდექსი მაღალია. კომპანია Oriflame გთავაზობთ დამატებით გარანტიას, შესაძლებლობას გაცვალოთ პროდუქცია ან დაიბრუნოთ გადახდილი თანხა სრულად ნებისმიერ პროდუქტზე, რომლითაც უკმაყოფილო დარჩით. თანხის დაბრუნება უნდა მოხდეს პროდუქციის დაბრუნებიდან 30 დღის განმავლობაში. გარანტია არ ვრცელდება ნებისმიერ პროდუქტზე, რომელიც განზრახ დაზიანდა ან არასწორად იქნა გამოყენებული. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ამ მუხლის მე-5 პუნქტის წინა პუნქტების პირობების შესაბამისად.

6. კომპანია Oriflame-ის ბრენდის პარტნიორის ვალდებულებები

6.1. ბრენდის პარტნიორები ყიდულობენ და სარგებლობენ Oriflame პროდუქტებით ან ეწევიან პროდუქციის გაყიდვას საკუთარი სახელით და საკუთარი ხარჯებით. თუ Oriflame პროდუქტების გაყიდვას გადაწყვეტთ, მაშინვე მოიაზრებით და მოქმედებთ, როგორც დამოუკიდებელი პირი (თვითდასაქმებული/ინდივიდუალური მეწარმე) და არა როგორც კომპანია Oriflame აგენტი ან თანამშრომელი. თქვენ არ გაქვთ არავითარი უფლებამოსილება აწარმოოთ მოლაპარაკება ან იმოქმედოთ, როგორც შუამავალმა კომპანიასა და ბრენდის სხვა პარტნიორებსა თუ მესამე მხარეებს შორის. თქვენ ასევე არ გაქვთ უფლებამოსილება იყიდოთ, გაყიდოთ ან დადოთ რაიმე სახის ხელშეკრულება ჩვენი სახელით ან Oriflame ჯგუფში შემავალი რომელიმე სხვა კომპანიის სახელით. აღიარებთ და ეთანხმებით იმას, რომ არ ხართკომერციული აგენტიტერიტორიაზე მოქმედი კანონმდებლობის მნიშვნელობით და არ გაქვთ რაიმე სახის კომპენსაციის ან ანაზღაურების მიღების უფლება ამ სახის ურთიერთობათა შეწყვეტისას.

6.2. Oriflame პროდუქტებით ვაჭრობის და / ან რაიმე სახის საქმიანობის შემთხვევაში, წარმატების გეგმის, პოლიტიკისა და პროცედურების ან კომერციული პროგრამების კუთხით, თქვენ თავად უნდა მიიღოთ ყველა ნებართვა, ლიცენზია და, ზოგადად, გაიაროთ ყველა სათანადო სარეგისტრაციო პროცედურა ტერიტორიის კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის რეგისტრაცია პირადი მონაცემების დაცვის მიზნით (იხ. პუნქტი 6.6), საგადასახადო ორგანოში აღრიცხვაზე დაყენება და საშემოსავლო დეკლარაციის მიწოდება. მხოლოდ თქვენზეა სრული პასუხისმგებლობა ნებისმიერი დეკლარაციის წარდგენის, გადასახადის, ბაჟის, სოციალური უზრუნველყოფის შენატანისა და მოსაკრებლის გადახდაზესაქმიანობის შესაბამისად. მხოლოდ თქვენზეა სრული პასუხისმგებლობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენი კლიენტების პერსონალური მონაცემების გამოყენების ყველა ასპექტი შეესაბამებოდეს მონაცემთა დაცვისა და კონფიდენციალურობის ეროვნულ კანონებს (იხ. პუნქტები 6.6. - 6.13).

6.3. ჩვენ ვუშვებთ საქონლის დაბრუნებას და გაცვლასაღწერილი პირობების შესაბამისად, როგორც თქვენი მომხმარებლებისთვის, ასევე თქვენთვის. თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ გეკისრებათ კლიენტების ინფორმირება პროდუქციის დაბრუნების უფლების შესახებ და თქვენ ახორციელებთ პროდუქციის დაბრუნებას მათი სახელით.

6.4. თქვენ ვალდებული ხართ დაიცვათ კომპანია Oriflame-ის იმიჯი და რეპუტაცია. თქვენ არ უნდა გააკეთოთ ისეთი განცხადება ან რაიმე სახის ქმედება, რომელმაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს კომპანია Oriflame იმიჯს ან პროდუქციას  თქვენი ბიზნესი უნდა მართოთ კანონიერებისა და ეთიკის კოდექსის ფარგლებში და არ დაუშვათ ცრუ, შეცდომაში შემყვანი ან გაზვიადებული განცხადებები Oriflame-ის პროდუქტებთან ან შემოსავლის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით.

6.5. აღიარებთ, რომ Oriflame სასაქონლო ნიშნები, საფირმო სახელწოდება და ლოგო, ჩვენი ონლაინ-ინსტრუმენტები და მონაცემთა ბაზა არის Oriflame საკუთრება და პირობას დებთ რომ არ მიაყენებთ მათ ზიანს. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ორაზროვანი ინტერპრეტაცია ზემოაღნიშნულისა, ბიზნეს რეპუტაცია რომელიც ასოცირდება სახელწოდებასთან "Oriflame" სრულად ეხება კომპანია "Oriflame"-ს. საჭიროა დოკუმენტების ხელმოწერა, გონივრული ვადის ფარგლებში, რათა დაადასტუროთ თქვენი თანხმობა ზემოაღნიშნულზე.

6.6. ბრენდის პარტნიორი ეთანხმება და იღებს იმას, რომ წინამდებარე შეთანხმების პირობები და მასში მითითებული მასალები, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, Oriflame-ის წარმატების გეგმა, კომერციული პროგრამები, პოლიტიკა და პროცედურები, ჩვენი მონაცემთა ბაზა (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, მონაცემთა ბაზის ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც შეიცავს პერსონალურ ინფორმაციას) და ჩვენი ონლაინ ინსტრუმენტები არის კომპანიის საკუთრება და  ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ობიექტი. ბრენდის პარტნიორს ეკრძალება მათი ან ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება, გარდა წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებული საქმიანობის პროცესისა.

6.7. თქვენ გაქვთ უფლება ისარგებლოთ შეღავათებით, თუ ეს მოქმედი კომერციული პროგრამის პირობების ან პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად მოხდება.

6.8. Oriflame-ის პროდუქტების, Oriflame-ის ბიზნეს შესაძლებლობების ან ნებისმიერი სარეკლამო ან სასწავლო მასალის, რომლებზეც საფასურია დაწესებულიბრენდის სხვა პარტნიორებისთვის წარდგენისას თქვენ ეთანხმებით რომ მკაცრად დაიცავთ ქცევის წესებსა და ეთიკის კოდექსს.

მონაცემთა დაცვის ვალდებულებები

6.9 როგორც ბრენდის პარტნიორს უფლება გაქვთ შეაგროვოთ, ჩაწეროთ, შეინახოთ, გამოიყენოთ და განაახლოთ პერსონალური ინფორმაცია. როგორც ასეთი პერსონალური ინფორმაციის დამოუკიდებელი კონტროლიორი, იძლევით გარანტიას და ეთანხმებით, რომ მკაცრად დაიცავთ პერსონალურ მონაცემთა შენახვისა და კონფიდენციალურობის შესახებ ყველა მოქმედ კანონს. ამ კანონების თანახმად, შესაძლოა დაგჭირდეთ დარეგისტრირება მონაცემთა დაცვის შესაბამის ორგანოში, თუ არ ხართ გამონაკლისი წესით გათავისუფლებული ამ ვალდებულებისგან და თუ უნდა დაექვემდებაროთ მონაცემთა დაცვის პრინციპებს. გეკისრებათ პასუხისმგებლობა შეაფასოთ ასეთი რეგისტრაციის საჭიროება და გაიაროთ რეგისტრაცია, საჭიროების შემთხვევაში და დაექვემდებაროთ მონაცემთა დაცვის პრინციპებს.

6.10. თუ გსურთ კლიენტის სპონსორობა ბრენდის პარტნიორის სტატუსის მისაღებად, გაქვთ უფლება შეაგროვოთ პერსონალური ინფორმაცია უშუალოდ კლიენტისგან. გაქვთ ვალდებულება დაიცვათ კომპანიის მიერ დადგენილი სპონსორობის პროცედურები, რომელთა განახლება დროდადრო მიმდინარეობს და უზრუნველყოთ, პირადი ინფორმაციის გამოყენება ნებისმიერი მიზნით, მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.

6.11. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ შესაბამისი ტექნიკური და ორგანიზაციული უსაფრთხოების ზომები, რათა დაიცვათ პერსონალური მონაცემები შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისგან ან შემთხვევითი დაკარგვისგან, ცვლილებებისგან, არასანქცირებული გამჟღავნებისა ან წვდომისგან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დამუშავება მოიცავს მონაცემთა გადაცემას ქსელის მეშვეობით და ყველა სხვა დამუშავების უკანონო ფორმებს. ტექნიკური დონისა და რეალიზაციის დანახარჯების გათვალისწინებით, ეს ზომები უნდა უზრუნველყოფდეს უსაფრთხოების დონეს, რომელიც შეესაბამება დამუშავების რისკებს და დაცვას დაქვემდებარებული პერსონალური ინფორმაციის ბუნებას.

6.12. უსაფრთხოების ნებისმიერი დარღვევის შესახებ ინფორმაციის მიღებისას, რამაც გამოიწვია შემთხვევით ან უკანონო განადგურება, დაკარგვა, შეცვლა, არასანქცირებული გამჟღავნება ან პერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომა, ვალდებული ხარ შეგვატყობინოთ Oriflame-ელექტრონული ფოსტაზე წერილის გაგზავნით: privacy@oriflame.com და ახსნათ ინციდენტის ბუნება და გამჟღავნებული მონაცემები.

6.13. კლიენტისგან ან სხვა პირისგან, ნებისმიერ დროს მიღებული მოთხოვნა მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებების განხორციელების შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა შესახებ, საჭიროა ასეთი მოთხოვნის შესრულება მოქმედი კანონმდებლობისა და პოლიტიკის, პროცედურების ან ტრენინგების შესაბამისად, რომელთაც პერიოდულად გაწვდით კომპანია Oriflame.

6.14. თქვენ შეგიძლიათ დაამუშავოთ პერსონალური ინფორმაცია მხოლოდ კლიენტებისთვის და Oriflameს ბრენდის სხვა პარტნიორებისთვის მიწოდებული კონფიდენციალურობის შესახებ შეტყობინების შესაბამისად. კომპანია Oriflame-თან თქვენი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგ, თქვენ იძლევით გარანტიას და ეთანხმებით, რომ გაანადგურებთ თქვენს ხელთ არსებულ ან კონტროლირებად სრულ პერსონალურ ინფორმაციას გაუმართლებელი  შეფერხების გარეშე.

6.15. ჩვენ კატეგორიულ უარს ვაცხადებთ ნებისმიერ პასუხისმგებლობაზე ჯარიმებზე, ხარჯებზე, მოსაკრებლებზე და ზოგადად ნებისმიერ დანახარჯზე, რომელიც შესაძლოა გაწიოთ მონაცემთა დაცვის და კონფიდენციალურობის შესახებ მოქმედი კანონების უგულვებელყოფით.

მარკეტინგი და კომერციული საკომუნიკაციო არხები

6.16. საჭიროა პირდაპირ ჰკითხოთ მომხმარებელს, სურს თუ არა თქვენგან Oriflame პროდუქტების შესახებ მარკეტინგული შეტყობინებების მიღება და დაელოდოთ დადებით პასუხს, ასეთი შეტყობინების გაგზავნაზე ნებართვას. უნდა აწარმოოთ მარკეტინგული შეტყობინების ნებისმიერი მიმღების მარკეტინგული პრიორიტეტების აღრიცხვა, რომელიც მოიცავს ჩანაწერს დაგზავნაზე თანხმობის მიცემის თარიღს და შეტყობინების ენას, რომელზეც თანხმობა იყო გაცემული. თქვენ მიერ მარკეტინგული მიზნებით გაგზავნილ ნებისმიერ სარეკლამო შეტყობინებაში უნდა ეცნობოს მიმღებს მომავალში შეტყობინებათა გამოწერის გაუქმების უფლების შესახებ და როგორ გამოიყენოს ეს უფლება, მათ შორის ელექტრონული ფოსტით შეტყობინებით გამოწერის გაუქმების სურვილის შესახებ. თქვენ ეთანხმებით და იძლევით გარანტიას, რომ პატივს სცემთ ასეთი შეტყობინებების ნებისმიერი მიმღების ნებასურვილს.

6.17. ჩვენი ონლაინ-ინსტრუმენტები ქმნიან შესაძლებლობას გამოიყენოთ მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია მარკეტინგული და სხვა კომერციული შეტყობინებების გასაგზავნად, შემდეგი პირობების დაცვით:

6.17.1. თქვენ უნდა გასწიოთ კლიენტის სპონსირება, რომ გახდეთ ბრენდის პარტნიორი, თუ სხვა რამ უშუალოდ არ არის შეთანხმებული,

6.17.2. მარკეტინგული და სხვა კომერციული საკომუნიკაციო არხები უნდა ეხებოდეს მხოლოდ Oriflame პროდუქტებს,

6.17.3. კომერციული ან მარკეტინგული შეტყობინება მკაფიოდ უნდა იყოს იდენტიფიცირებული, როგორც ასეთი,

6.17.4. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს თქვენს სახელს და საკონტაქტო ინფორმაციას, როგორც კომერციული შეტყობინების გამგზავნს, ასევე მოქმედ ელ.ფოსტის მისამართს (და/ან სხვა საშუალებებს, როგორიცაა გამოწერის გაუქმების ბმული), რომლითაც კლიენტებს შეუძლიათ დაგიკავშირდეთ და შეგატყობინონ თავიანთი ნებასურვილის შესახებ, უარი თქვას შემდგომ მარკეტინგულ შეტყობინებებზე,

6.17.5. მარკეტინგული შეტყობინებები არ უნდა გაეგზავნოს კლიენტებს, რომლებმაც უარი თქვეს მათ მიღებაზე,

6.17.6. სარეკლამო შეთავაზებები, როგორიცაა ფასდაკლებები, ბონუსები და საჩუქრები, თუ ეს ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით, უნდა იყოს ნათლად იდენტიფიცირებული, როგორც ასეთი, ხოლო პირობები, რომლებიც უნდა აკმაყოფილებდეს მათ კვალიფიკაციას, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და წარმოდგენილი ნათლად და ცალსახად, და

6.17.7. ასეთი კომერციულ და მარკეტინგულ შეტყობინებათა შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე პირობებს და კომერციულ შეტყობინებებთან დაკავშირებულ ყველა მოქმედ კანონს.

6.18. არავითარ შემთხვევაში არ გეძლევათ ნება გაგზავნოთ მარკეტინგული ან სხვა კომერციული შეტყობინება Oriflame-ის თანამშრომლის ან კომპანია Oriflame-ის სახელით.


7. კომპანია Oriflame-ის ვალდებულებები

7.1. ჩვენ მოგაწვდით თქვენს მიერ შეკვეთილ ნებისმიერ პროდუქტს, ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით.

7.2. ჩვენ კატეგორიულად გამოვრიცხავთ ნებისმიერ პასუხისმგებლობას, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის ნაკლებობასთან ან მარაგში მის არ არსებობასთან.

7.3. ამ შეთანხმების პირობებთან და თქვენი ტერიტორიის კანონმდებლობით ნაკისრი ვალდებულებების გათვალისწინებით, თქვენ მიიღებთ უშუალოდ ჩვენგან, სხვა Oriflame უფლებამოსილი იურიდიული პირისგან ან მესამე მხარის პროვაიდერისგან, თქვენთვის განკუთვნილ ნებისმიერ ანაზღაურებას/გადახდას, Oriflame წარმატების მოქმედი გეგმის შესაბამისად.


8. შეთანხმების შეწყვეტის პირობები

8.1. ჩვენ შეგვიძლია შევწყვიტოთ თქვენი წევრობის და ბრენდის პარტნიორობის შეთანხმება ჩვენი შეხედულებისამებრ, წინასწარ 1 თვით ადრე შეტყობინებით ან დაუყოვნებლივშემდეგ გარემოებებიდან რომელიმეს დადგომის შემთხვევაში:

8.1.1. თუ თქვენ აკეთებთ რაიმე განცხადებას ან აწვდით პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც არსებითად არაზუსტია ან არ შეესაბამება სიმართლეს;

8.1.2. თუ ნებისმიერ სასამართლოში შეტანილია განცხადება თქვენი გაკოტრების შესახებ, ან თუ თქვენ ვერ გადაიხდით დავალიანებას ჩვენს მიმართ დადგენილ ვადაში;

8.1.3. თუ თქვენს მიერ დაირღვა ბრენდის პარტნიორობის შეთანხმების რომელიმე დებულება, რომლის გამოსწორება შეუძლებელია, ან ადგილი აქვს ეთიკის კოდექსისა და ქცევის წესების რომელიმე დებულების დარღვევას;

8.1.4. თუ თქვენს მიერ დაირღვევა შეთანხმების რომელიმე დებულებას, მათ შორის აქ მითითებულ დოკუმენტებში და არ გამოასწორებთ ამ დარღვევას ჩვენგან წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში.

8.2. თუ თქვენი წევრობა და ბრენდის პარტნიორობის შეთანხმება შეწყვეტილია ამ მუხლის მე-8 პუნქტში მოცემულ რომელიმე გარემოების გამო, თქვენ ვერ დარეგისტრირდებით წევრად.

 

 

9. საჩივრების განხილვის პროცედურა

9.1 Oriflame საჩივრების განხილვის  პროცედურა გათვალისწინებულია ქცევის კოდექსში.

9.2. თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ გაგზავნოთ ნებისმიერი საჩივარი, შეკითხვა ან მოთხოვნა Oriflame-ის მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურში, მისამართზე info@oriflame.ge ან ტელეფონით დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ნომერზე:  +995 32 215 80 80. თუ არ ხართ კმაყოფილი Oriflameს მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურის პასუხით, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ პირდაპირი გაყიდვების ასოციაციის ქცევის ნორმების ადმინისტრატორს


10. ეთიკის კოდექსი

Oriflame მკაცრად იცავს კომპანიის ეთიკის კოდექსს და პირდაპირი გაყიდვების ასოციაციების მსოფლიო ფედერაციის (WFDSA) პირდაპირი გაყიდვების ეთიკის კოდექსი (WFDSA Direct Selling Code of Ethics). კომპანია Oriflame მოითხოვს ბრენდის პარტნიორებისგან, იმ კოდექსების დებულებათა მკაცრ დაცვას, რომელიც მოცემული Oriflame ეთიკის კოდექსში და ქცევის კოდექსში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ ამ დოკუმენტების ასლები მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურისგან, მისამართზე: info@oriflame.ge

 

 

11. შეცდომები და მათი გასწორება

მიუხედავად იმისა, რომ გონივრულ ძალისხმევას ვხმარობთ ამ ვებსაიტზე ზუსტი და აქტუალური ინფორმაციის დასადებად, არ ვიძლევით გარანტიას და არ ვადასტურებთ იმას, რომ ვებ-გვერდზე არ იქნება შეცდომები. მონაცემთა შეყვანის შეცდომებმა ან სხვა ტექნიკურმა პრობლემებმა შეიძლება ზოგჯერ გამოიწვიოს არაზუსტი ინფორმაციის ჩვენება. ვიტოვებთ უფლებას გამოვასწოროთ ნებისმიერი უზუსტობა ან ბეჭდვითი შეცდომა ჩვენს ვებ- გვერდზე, მათ შორის ფასები და პროდუქტებისა და სერვისების ხელმისაწვდომობა, და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ასეთ შეცდომებზე. ასევე შესაძლოა ნებისმიერ დროს განვახორციელოთ გაუმჯობესება და/ან ცვლილებები ვებ-გვერდის ფუნქციებში, ფუნქციონალურობაში ან შინაარსში. თუ აღმოაჩენთ რაიმე სახის ინფორმაციას ან აღწერას, რომელიც, თქვენი აზრით, არასწორია, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ კლიენტთა მომსახურების განყოფილებას.


12. ბმულები

12.1. ჩვენ შესაძლოა მოგაწოდოთ ბმულები მესამე მხარის ვებსაიტებზე ან რესურსებზე. ასეთი ბმულების მიწოდება არ წარმოადგენს რაიმე ინფორმაციის, ან ამ ბმულით ხელმისაწვდომი პროდუქტის ან სერვისის მოწონებას. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას კონტენტის  რომელიმე ნაწილის შინაარსზე ან ფუნქციონირებაზე, მათ შორის სხვა ვებ-გვერდებზე, რომლებზეც ეს გვერდი მიუთითებს ან რომელთა წვდომა შესაძლებელია ამ საიტის საშუალებით. გთხოვთ, შეგვატყობინოთ ამ ვებ-გვერდზე ნაპოვნი ნებისმიერი შეცდომის ან შეუსაბამო მასალის შესახებ, მათ შორის ბმულებით მოცემულ საიტებზე

12.2. თქვენი წევრობის პერიოდში, გაქვთ რეფერალურ კამპანიებში მონაწილეობის უფლება ერთი ან მეტი ონლაინ ინსტრუმენტის, სისტემის ან პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით („ონლაინ-ინსტრუმენტები). გეძლევათ არაექსკლუზიური, არატრანსფერული და შეზღუდული ლიცენზია, ონლაინ ინსტრუმენტების გამოყენებისა, წევრობასთან დაკავშირებით. რეფერალურ კამპანიაში მონაწილეობა, მიღებული ნებისმიერი სარგებლის ჩათვლით, დამოკიდებულია თქვენი ბრენდის პარტნიორებთან შეთანხმებასა და ნებისმიერ მოქმედ პოლიტიკასა და პროცედურებთან. კომპანია Oriflame არ იძლევა რეფერალურ კამპანიებთან დაკავშირებით გამოყენებული ონლაინ-ინსტრუმენტების ხელმისაწვდომობასა ან სიზუსტეზე გარანტიას. კომპანია Oriflame იტოვებს უფლებას ავტომატურად მოახდინოს რეფერალური კამპანიის და/ან ნებისმიერი ონლაინ-ინსტრუმენტის განახლება, მოდერნიზირება, ნებისმიერი ცვლილება ან წაშლა, წინასწარი შეტყობინების გარეშე.


13. ზოგადი დებულებები

13.1. ბრენდთან თქვენი პარტნიორობის შეთანხმება რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

13.2 თუ პირობების რომელიმე დებულება მიჩნეულია უკანონოდ, ბათილად ან რაიმე მიზეზით არა აღსრულებადად, ამ დებულების ბათილობა გავლენას არ მოახდენს დარჩენილი პირობების მოქმედებაზე.

13.3. Oriflame-ის მიერ ამ წესებისა და პირობების ნებისმიერი დებულების არგამოყენება არ მოიაზრება მათი გამოყენების შესაძლებლობაზე უარის თქმად.

13.4 როგორც დამოუკიდებელი ბრენდის პარტნიორი, თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით იმას, რომ ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ცალმხრივად გადავხედოთ, შევცვალოთ ან შევავსოთ თქვენი ბრენდის პარტნიორის შეთანხმება, მათ შორის ამ პირობების, ბრენდ პარტნიორის წახალისების სისტემა (მათ შორის ეთიკის კოდექსისა და ქცევის წესები) და ნებისმიერი ჩვენი კომერციული პროგრამები, პოლიტიკა და პროცედურები. ბრენდის პარტნიორულ შეთანხმებაში ცვლილებები შესაძლოა გამოწვეული იყოს (I) საბაზრო პირობებით მოთხოვნილი ადაპტაციით; (II) ცვლილებებით მოქმედ კანონებსა და რეგულაციებში; (III) ცვლილებებით Oriflame ანაზღაურების გეგმებში; (IV) Oriflameს ბიზნესისა და გაყიდვების სტრუქტურის რეორგანიზებით; (V) რეგისტრაციის პროცესსა და რეგისტრაციის მოთხოვნებში ცვლილებებით; (VI) ცვლილებებით ნებისმიერ კოდექსში და დებულებებში, რომელიც გათვალისწინებულია პირდაპირი გაყიდვების წესებში, რომლებსაც Oriflame იცავს; და (VII) ნებისმიერი სხვა ცვლილება, რომელიც გავლენას ახდენს Oriflameს ბიზნეს მოდელზე. პირობათა ნებისმიერი შესწორება, ცვლილება ან შესწორება განთავსდება ჩვენს ვებ-გვერდზ და/ან სათანადოდ იქნება შეტყობინებული რეგისტრირებული ელ. ფოსტის მისამართზე და ძალაში შევა ასეთ გამოქვეყნებაში/განცხადებაში მითითებული თარიღიდან, მაგრამ არა უგვიანეს 30 დღისა. გაქვთ ვალდებულება, გაეცნოთ და იყოთ ინფორმირებული ნებისმიერი ასეთი ცვლილების შესახებ.

13.5. ნებისმიერი ასეთი ცვლილება მითითებული 13.4 პუნქტში თქვენი ბრენდის პარტნიორობის შეთანხმებაში, უნდა იქნას მიღებული თქვენს მიერ, როგორც ბრენდის პარტნიორის კომპანიასთან თანამშრომლობის გაგრძელების წინაპირობა, მათ შორის საიტის შემდგომი გამოყენებისა და პროდუქციის შეკვეთისა. ამასთან შესაძლოა მოვითხოვოთ თქვენი მკაფიო თანხმობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება რომ თქვენ ეთანხმებით ცვლილებებს, თუ განაგრძობთ პროდუქტების შეკვეთას ცვლილებების განხორციელების შემდეგ. თუ თქვენ არ დაეთანხმებით მსგავს ცვლილებებს მათი განხორციელებიდან 12 თვის განმავლობაში, თქვენი როგორც ბრენდის პარტნიორის ხელშეკრულება დაუყოვნებლივ შეწყდება, მაგრამ თქვენ დარჩებით დარეგისტრირებული როგორც Oriflame-ის წევრი, ონლაინ მომხმარებლებისა და წევრების პირობებისა და   კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად  თქვენ აღიარებთ, რომ ასეთი ვადა საკმარისია და თქვენ პირდაპირ უარს იტყვით ამგვარი შეწყვეტისთვის რაიმე სახის კომპენსაციის მიღებაზე.

13.6. კომპანია Oriflame-ს უფლება აქვს დათმოს ან გადასცეს წინამდებარე შეთანხმება ან მისი რომელიმე ნაწილი Oriflame ჯგუფის ნებისმიერ კომპანიას.

13.7. ჩვენ გვაქვს უფლება გამოგიგზავნოთ ნებისმიერი უწყება, ელ.ფოსტით შეტყობინება, პირდაპირი მარკეტინგული დაგზავნა და ზოგადად დაგიკავშირდეთ კომუნიკაციის ნებისმიერი არხით. შეგიძლიათ განაახლოთ თქვენი პრეფერენციები მარკეტინგული შეტყობინებების თაობაზე ნებისმიერ დროს, თქვენი მომხმარებლის პროფილში პარამეტრების შეცვლით. ამ პირობების მიღებით თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ Oriflame გამოგიგზავნით ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას/შეტყობინებას თქვენს კონტრაქტთან და/ან შესყიდვის შეკვეთასთან დაკავშირებით ქაღალდზე ამობეჭდილთან ერთად (მაგ. ელ. ფოსტით ან სხვა პირადი შეტყობინების ფორმით, რაც საშუალებას მოგცემთ შეინახოთ ინფორმაცია მომავალი გამოყენებისთვის ხელმისაწვდომი გზით). საკმარისად დიდი პერიოდიასევე საშუალებას მოგცემთ ასეთი ინფორმაცია უცვლელად გაამრავლოთ).

13.8. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელიც წინამდებარე შეთანხმების შესაბამისად, რეგისტრირებული მიწოდების ფოსტით ან პირველი კლასის ფოსტით შეთანხმებაში მითითებულ მხარის მისამართზე ან სხვა მისამართზე იგზავნება, ექვემდებარება პერიოდს. შეტყობინების გაგზავნის პერიოდი იწყება (I) რეგისტრირებული საფოსტო გზავნილის მიწოდების შემთხვევაში, ასეთი შეტყობინების გაგზავნის მომდევნო დღე და (II) პირველი კლასის ფოსტის შემთხვევაში, ასეთი შეტყობინების გამოქვეყნებიდან მეორე სამუშაო დღე. თუ შეტყობინება გაიგზავნება სხვა გზით, შეტყობინების მოქმედების ვადა იწყება შეტყობინების ფაქტობრივად მიღების დღიდან.

13.9. ამ დოკუმენტის პირობები უპირატესია სხვა მასში აღნიშნულ დოკუმენტებს შორის.


14. შეტყობინება კონფიდენციალურობის შესახებ

14.1. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ვამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს, შეგიძლიათ იხილოთ კომპანია Oriflame-ის კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში.

14.2. ვიღებთ ვალდებულებას დავიცვათ პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება (თუმცა ვიტოვებთ უფლებას გავამჟღავნოთ ეს ინფორმაცია ქვემოთ ჩამოთვლილ გარემოებებში). პერსონალური მონაცემების შენახვა უსაფრთხო სერვერზე ხორციელდება, მონაცემთა დაცვისა და მომხმარებელთა კანონმდებლობის მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად.

14.3. დამატებითი ინფორმაცია კომპანია შპს "ორიფლეიმ ჯორჯიას“ შესახებ მოცემულია ქვემოთ.

სახელწოდება: შპს „ორიფლეიმ ჯორჯია“

მისამართი: ქ. თბილისი 0160, მ. ალექსიძის 13

საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ.ფოსტა: - info@oriflame.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: +995 32 215 80 80  

საიდენტიფიკაციო კოდი: 202166459

 

 

15. კონტაქტები

ბრენდ პარტნიორობის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ამ პირობების შესახებ, რაიმე შეკითხვის შემთხვევაში გთხოვთ მოგვწეროთ ელექტრონული <