Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 პროდუქტები კალათში
  1. მთავარი
  2. ჩვენს შესახებ
  3. ორიფლეიმის წესდება

ორიფლეიმის წესდება

ყველა კონსულტანტისათვის მნიშვნელოვანია ორიფლეიმის ეთიკური კოდექსისა და წესდებაში აღნიშნული ქცევის წესების წაკითხვა და ცოდნა, რადგანაც ისინი შეადგენენ კომპანია ორიფლეიმისა და მისი კონსულტანტის ურთიერთობის საფუძველს და წარმოადგენენ მათ შორის დადებული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. მათი დაცვა აუცილებელია ორიფლეიმის ყველა კონსულტანტისათვის, მიუხედავად იმისა, გამოქვეყნებული იყო ეს წესდება კორპორატიულ გამოცემებში, თუ მიწოდებული იყო კონსულტანტებისათვის ნებისმიერი სხვა გზით. კომპანია ორიფლეიმი იტოვებს უფლებას თავისი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს იმ კონსულტანტის რეგისტრაცია (მოახდინოს სარეგისტრაციო ნომრის ტერმინაცია), რომელმაც წარადგინა ყალბი პირადი ინფორმაცია, ან არ დაიცვა წესდების პირობები. კონსულტანტებს, რომლებმაც დაკარგეს ორიფლეიმის სარეგისტრაციო ნომერი, უუქმდებათ ყველა უფლება და უპირატესობა, მათ შორის მათი სტრუქტურისაც. ეთიკური კოდექსი და წესები შექმნილია ორიფლეიმის კონსულტანტების უფლებათა დასაცავად და შეესაბამება ბიზნეს-ეთიკის მაღალ სტანდარტებს, რომლის თანახმადაც ორიფლეიმის კონსულტანტები, წესდებაში მოცემული ვალდებულებების გარდა, მოვალენი არიან, თავიანთ საქმიანობაში იხელმძღვანელონ მათი ქვეყნის კანონმდებლობით.

ორიფლეიმის ეთიკური კოდექსი

ორიფლეიმის კონსულტანტის სახით მზად ვარ დავიცვა ბიზნესის წარმართვის შემდეგი პრინციპები:

1.1. განუხრელად დავიცვა ორიფლეიმის წესდებაში და კომპანიის სხვა გამოცემებში ასახული ყველა წესი. მივდიო არა მარტო ორიფლეიმის წესდების
სიტყვას, არამედ სულსაც.

1.2. საქმიანი ურთიერთობებისას ყველასთან, ვისაც კი შევხვდები ორიფლეიმის კონსულტანტის სახით, ვიხელმძღვანელო პრინციპით: მოვექცე ადამიანებს
ისევე, როგორც მინდა, რომ მე მომექცენ.

1.3. პატიოსნად და პირნათლად გავაცნო კლიენტებსა და კონსულტანტებს ორიფლეიმის პროდუქცია და ორიფლეიმთან ერთად ბიზნესის შესაძლებლობები.
პროდუქციისა და ბიზნესის შესაძლებლობების თაობაზე საუბრისას შემოვიფარგლო მხოლოდ იმ დაპირებებით, რომლებიც მოყვანილია ორიფლეიმის
ოფიციალურ კორპორაციულ გამოცემებში.

1.4. თავაზიანად მოვემსახურო კლიენტებს და ოპერატიულად შევაგროვო შეკვეთები, ამასთან გავითვალისწინო მათი ჩივილები და პრეტენზიები.
პროდუქტების შეცვლის აუცილებლობის შემთხვევაში დავიცვა ორიფლეიმის ოფიციალურ კორპორაციულ გამოცემებში დადგენილი პროცედურა.

1.5. შევასრულო ორიფლეიმის კონსულტანტის ყველა მოვალეობა (ასევე სპონსორისა და დირექტორის მოვალეობა, როდესაც მივაღწევ პასუხისმგებლობის ამ დონეს), რომელიც მოცემულია ორიფლეიმის ოფიციალურ კორპორაციულ გამოცემებში. 

1.6. მოვიქცე ისე, როგორც შეესაბამება პატიოსნების, წესიერებისა და პასუხისმგებლობის ყველაზე მაღალ სტანდარტებს.

1.7. არავითარ შემთხვევაში არ გამოვიყენო ორიფლეიმის ქსელი რაიმე სხვა პროდუქციის გასავრცელებლად, ორიფლეიმის მიერ ოფიციალურად მოწონებულის გარდა. გამოვიყენო პროდუქციის მომხმარებელზე გასაღების პირდაპირი მეთოდი და, შესაბამისად, არ მოვახდინო საქონლის რეალიზაცია ნებისმიერი სახის საცალო მაღაზიების მეშვეობით.

1.8. მკაცრად დავიცვა პროდუქციის მომხმარებლებისათვის პირდაპირი გაყიდვის მეთოდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ გამოვიყენო არც ერთი სახის დისტრიბუციის საცალო არხი. 

1.9. არ დავუშვა ორაზროვანი შინაარსის მქონე ინფორმაციის გავრცელება, რომელსაც ნებით თუ უნებლიედ შეუძლია საზოგადოების თვალში ნეგატიურად წარადგინოს კომპანია ორიფლეიმი.

1.10. დავიცვა საქართველოს კანონები, აგრეთვე იმ ქვეყნების კანონები, სადაც მომიწევს საერთაშორისო ბიზნესის წარმართვა. 

 

განსაზღვრებები

ა. "ორიფლეიმის კონსულტანტი" – იგულისხმება სილამაზის დამოუკიდებელი კონსულტანტი (ორიფლეიმის კოსმეტიკის დისტრიბუტორი) მისი წოდებისა და დონის მიუხედავად (მენეჯერთა, დირექტორთა და უფრო მაღალი სტატუსის მქონე პირთა ჩათვლით);

ბ. "კონსულტანტის პირადი გვერდი" შექმნილი და მხარდაჭერილია კომპანია ორიფლეიმის მიერ კონსულტანტებისათვის; 

გ. მოცემულ დოკუმენტში "ორიფლეიმის" ქვეშ იგულისხმება იურიდიული პირი "ორიფლეიმ ჯორჯია", რომელიც დარეგისტრირებულია საქართველოში;

დ. "სპონსორთა ჯაჭვში" შედის კონსულტანტი, მისი უშუალო სპონსორი და ყველა ზემდგომი სპონსორი;

ე. "პერსონალურ ჯგუფში" შედის ყველა კონსულტანტი, მოწვეული სპონსორის მიერ პირადად ან სხვა კონსულტანტების მეშვეობით, პირველი დონის 22% კონსულტანტებისა და მათი ჯგუფების გარდა.

ვ. როდესაც ჩვენ ვამბობოთ - "ჯგუფი", იგულისხმება მოცემული კონსულტანტის მთელი სტრუქტურა, 22% დონის კონსულტანტებისა და მათი განშტოებების ჩათვლით. 

ზ. ორიფლეიმის კორპორაციულ გამოცემებში შედის: "წარმატების გეგმა - გამოცემა ლიდერებისათვის" (კომპანიის წესდებით), კატალოგები, სილამაზის წიგნი, კონსულტანტის სასტარტო კომპლექტი და ნებისმიერი მასალა რომელიც ქვეყნდება ორიფლეიმის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

თ. "სპონსორი" – ორიფლეიმის კონსულტანტი სხვა კონსულტანტის მიმართ, რომელმაც გაიარა რეგისტრაცია მის სტრუქტურაში.

 

რეგისტრაცია 

2.1. ორიფლეიმის კონსულტანტი რომ გახდეს, კანდიდატს ესაჭიროება უკვე დარეგისტრირებული კონსულტანტის (სპონსორის) რეკომენდაცია. ზოგ შემთხვევაში ორიფლეიმს უფლება აქვს მიამაგროს მომავალი კონსულტანტი ნებისმიერ უკვე არსებულ სტრუქტურას.

2.2. ორიფლეიმი იტოვებს უფლებას უარი უთხრას კანდიდატს რეგისტრაციაზე, ან ხელახალ რეგისტრაციაზე.

2.3. ორიფლეიმის კონსულტანტი შეიძლება გახდეს ქმედითუნარიანობის ასაკს მიღწეული პირი, ან პირი 14 წლის ასაკიდან მისი კანონიერი წარმომადგენლების (მშობლები, დედობილი/მამობილი ან მეურვე) წერილობითი თანხმობის საფუძველზე.

2.4. რეგისტრაცია შეიძლება გაფორმდეს კერძო პირებზე მაქსიმუმ ორი ადამიანის
შემადგენლობით (მაგალითად, მეუღლეები ან მშობელი და ბავშვი/ბავშვები). რეგისტრაციის ორივე მონაწილე სრული მოცულობითაა პასუხისმგებელი ორიფლეიმის წინაშე. დავალიანების შემთხვევაში, ორიფლეიმს უფლება აქვს მოსთხოვოს ყველა ვალის დაფარვა ერთ, ან ორივე პარტნიორს.

2.5. ორიფლეიმის კონსულტანტს არ აქვს უფლება ტრენინგებისა და პრომო მასალებისათვის მოქმედი ან პოტენციური კონსულტანტებისგან მოითხოვოს გაზრდილი საფასური. კონსულტანტებზე მასალების, პროდუქციის ან მომსახურებისთვის დაკისრებული საფასური დამოკიდებულია მხოლოდ მათი წარმოების დანახარჯებზე. 

2.6. კონსულტანტის რეგისტრაცია კომპანია ორიფლეიმში უქმდება 17 კატალოგის (1 წელი) შემდეგ და გაგრძელდება იმ საწევრო გადასახადის შემოტანის შემთხვევაში, რომელიც ერთწლიანი რეგისტრაციის ვადის გასვლის შემდეგ, ავტომატურად ემატება კონსულტანტის შეკვეთის თანხას.

2.7. კონსულტანტის არააქტიურობის გამო, მისი რეგისტრაცია კომპანია ორიფლეიმში, უქმდება:
 - კომპანიაში დარგისტრირებიდან 4 კატალოგის პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, თუ კონსულტანტის მიერ ამ პერიოდში არ განთავსდა არც ერთი შეკვეთა.
 - კომპანიაში ბოლო შეკვეთის განთავსებიდან 34 კატალოგის (2 წელი) პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, თუ კონსულტანტის მიერ ამ პერიოდში არ განთავსდა არც ერთი შეკვეთა. ამასთანავე, ამ შემთხვევაში, 17 კატალოგის (1 წელი) შემდეგ კონსულტანტს, ყოველწლიური საწევრო გადასახადი აღარ დაერიცხება. 

2.8. კანდიდატი ვალდებულია კონსულტანტად დარეგისტრირდეს მისი ერთ-ერთი უახლოესი ნათესავის (ძმის ან დის, მამის ან დედის, შვილების) პირველ ხაზზე, თუკი რომელიმე მათგანი უკვე დარეგისტრირებულია ორიფლეიმის კონსულტანტად.

2.9. ორიფლეიმის კონსულტანტის ცოლი ან ქმარი, რომელსაც აგრეთვე სურს კონსულტანტობა, შეიძლება გატარდეს მეუღლის ნომრით ან მიიღოს საკუთარი სარეგისტრაციო ნომერი, მაგრამ თავისი მეუღლის პირველ ხაზზე. თუ მოგვიანებით შემოერთებულმა მეუღლემ საკუთარი ნომერი მიიღო, მასთან რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში, წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით მის მიერ მიღებული ერთდჯერადი პრემიები გამოიქვითება პირველად დარეგისტრირებული მეუღლის ერთჯერადი ანაზღაურებიდან.

2.10. ყოფილმა კონსულტანტებმა ან მათმა მეუღლეებმა შეიძლება ხელახლა გაიარონ რეგისტრაცია შემდეგი პირობების დაცვით:
ა) თუ კონსულტანტის ისტორიაში მიღწეული მაქსიმალური დონე არ აღემატება 3%, მაშინ კომპანიაში ხელმეორე რეგისტრაციამდე უნდა გავიდეს არანაკლებ 8 კალენდარული თვისა
- თუ კონსულტანტის ისტორიაში მიღწეული მაქსიმალური დონე იყო 6%-დან 18%-ის ჩათვლით, მაშინ კომპანიაში ხელმეორე რეგისტრაციამდე უნდა გავიდეს არანაკლებ 12 კალენდარული თვისა
- თუ კონსულტანტის ისტორიაში მიღწეული მაქსიმალური დონე იყო წოდება უფროსი მენეჯერი და ზევით, მაშინ კომპანიაში ხელმეორე რეგისტრაციამდე უნდა გავიდეს არანაკლებ 24 კალენდარული თვისა (გარდა კომპანიასთან განსაკუთრებული წესით დათქმული შემთხვევებისა);
ბ) ხელმეორე რეგისტრაციის განაცხადში აღნიშნული უნდა იყოს, რომ ა) პუნქტში აღწერილი წესები დაცულია;
გ) კონსულტანტს უფლება აქვს შემოვიდეს განცხადებით ხელახალ რეგისტრაციაზე წინა რეგისტრაციის მიუთითებლად, თუ კომპანიასთან შეთანხმების გაუქმება (ტერმინაცია) მოხდა ამ კონსულტანტის არასაკმარისი აქტიურობის (ბონუსის ქულებიანი შეკვეთების უქონლობის) გამო, არააქტიურთა ავტომატური ტერმინაციის წესების დაცვით.

არააქტიური კონსულტანტის ავტომატური ტერმინაციის წესები:
- თუ კონსულტანტის კომპანიაში რეგისტრაციის მომენტიდან მის მიერ არ მომხდარა არც ერთი ბონუს ქულიანი შეკვეთის განთავსება, მაშინ არააქტიურობის პერიოდი, რომლის შემდეგაც მისი ნომერი ავტომატურად ტერმინირდება, შეადგენს 3 კალენდარულ თვეს (რაც შეესაბამება 6 კატალოგის პერიოდს)
- თუ კონსულტანტის ისტორიაში მის მიერ მიღწეული მაქსიმალური დონე იყო 18%-ის ჩათვლით, მაშინ არააქტიურობის პერიოდი, რომლის შემდეგაც მისი ნომერი ავტომატურად ტერმინირდება, შეადგენს 24 კალენდარულ თვეს
- თუ კონსულტანტის ისტორიაში მის მიერ მიღწეული მაქსიმალური დონე იყო უფროსი მენეჯერის წოდებიდან ზევით, მაშინ არააქტიურობის პერიოდი, რომლის შემდეგაც მისი ნომერი ავტომატურად ტერმინირდება, შეადგენს 24 კალენდარულ თვეს.

2.11. კორპორატიული წესების დარღვევის შემთხვევაში კომპანია ორიფლეიმი იტოვებს უფლებას შეაჩეროს კონსულტანტის რეგისტრაცია 12 თვის ვადით, სამართალდარღვევის გამოძიების დასრულებამდე, ან ცალმხრივად შეწყვიტოს მასთან ანაზღაურებადი მომსახურების გაწევის ხელშეკრულება.

სტრუქტურების სტაბილურობის ამაღლებისაკენ მიმართული ზომები

3.1. ორიფლეიმის კონსულტანტს ეკრძალება ხელმეორედ გაფორმდეს სხვა სპონსორის ჯაჭვში. ხელმეორე რეგისტრაცია დასაშვებია მხოლოდ ხელშეკრულების გაწყვეტის შემდეგ და 2.9. პუნქტში მითითებული წესების დაცვით.

3.2. თუ კონსულტანტმა ისარგებლა აღნიშნული კოდექსის 2.9. პუნქტით და შეწყვიტა კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულება სხვა სტრუქტურაში ხელმეორე რეგისტრაციის თაობაზე შესაბამისი პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, რაც მითითებულია წესდებაში, მის მიმართ ამოქმედდება სპეციალური წესები ფინანსური გადასახადებისა და ახალი სტრუქტურის განვითარების შესახებ: 
 
3.2.1. ბიზნესის უსაფრთხოების გარანტიის უზრუნველყოფისა და მაღლამდგომი ლიდერებისთვის სტრუქტურის მთლიანობის შენარჩუნების მიზნით, არც ერთ კონსულტანტს, რომელიც წარსულში იმყოფებოდა ამ კონსულტანტის სტრუქტურაში, არ აქვს უფლება დარეგისტრირდეს მის ახალ სტრუქტურაში, თუნდაც დაიცვას ხელშეკრულების შეწყვეტის წესები და წესებით დადგენილი ხელახალი რეგისტრაციის პერიოდი. ხელმეორედ დარეგისტრირებულ კონსულტანტს უფლება აქვს ააწყოს მისი ახალი სტრუქტურა, მოიწვიოს ახალი ადამიანები, რომლებიც არ იმყოფებოდნენ მის წინა სტრუქტურაში. აღნიშნული წესიდან გამონაკლისი დასაშვებია მხოლოდ კონსულტანტის უახლოესი ნათესავების შემთხვევაში: მეუღლე, ძმა ან და, მამა ან დედა, შვილები.

3.2.2. კომპანია უფლებას იტოვებს კონსულტანტის ახალ რეგისტრაციაში გაითვალისწინოს მის მიერ აქამდე მიღებული ყველა ერთდროული ანაზღაურება წოდების მიღწევისთვის. იმავე წოდებების ხელმეორე მიღწევისთვის შესაბამისი ანაზღაურება შეიძლება დაუკავდეს კონსულტანტს. ამას გარდა კომპანია უფლებას იტოვებს გაითვალისწინოს კონსულტანტის საკვალიფიკაციო ისტორია მისი კომპანიის ნებისმიერ ღონისძიებასა თუ მარკეტინგულ აქციაში მონაწილეობის დაშვებისას.

3.2.3. კომპანია იტოვებს გადაწყვეტილების მიღების უფლებას ნებისმიერ სადაო სიტუაციაში, რომელიც სტრუქტურის სტაბილურობის ასამაღლებლად მიმართული ზომების დარღვევას შეეხება. 

3.3. კონსულტანტის რეგისტრაციის გადაცემა ერთი სპონსორიდან მეორეზე შესაძლებელია განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მხოლოდ და მხოლოდ ორიფლეიმის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

3.4. აკრძალულია პერსონალური ჯგუფის გადაცემა ერთი კონსულტანტიდან მეორეზე.

3.5. კონსულტანტებს უფლება აქვთ გადასცენ თავიანთი სარეგისტრაციო ნომერი მხოლოდ ახლო ნათესავებს - მეუღლეს, მშობლებს, შვილებს, მათ შორის, ნაშვილებ შვილებს, - წერილობითი განაცხადისა და კომპანია ორიფლეიმის თანხმობის საფუძველზე. კონსულტანტი, რომელმაც აღნიშნული წესის თანახმად თავისი ნომერი სხვა ადამიანს გადასცა, კომპანიაში შეიძლება ხელმეორედ დარეგისტრირდეს 2.9. პუნქტში მითითებული წესების დაცვით.

3.6. კონსულტანტის გარდაცვალების შემთხვევაში მისი სარეგისტრაციო ნომერი შეიძლება გადაეცეს გარდაცვლილის ახლო ნათესავებს (მეუღლეს, მშობლებს, შვილებს, მათ შორის, ნაშვილებ შვილებს) კომპანიის გადაწყვეტილებისა და წერილობითი განაცხადის საფუძველზე, რომელიც მიიღება გარდაცვალებიდან 3 თვის ვადაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში სარეგისტრაციო ნომერი გაუქმდება, ხოლო გარდაცვლილის კუთვნილი ანაზღაურება გადაეხდება მის მემკვიდრეებს, კანონის ან ანდერძის საფუძველზე იმ თანმიმდევრობითა და ვადებში, რომელიც მითითებულია მსგავსი ანაზღაურების მისაღებად დადგენილი კანონმდებლობით მემკვიდრის უფლებების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენის შესახებ.


კონსულტანტის მოვალეობები

4.1. კონსულტანტს უფლება არა აქვს ორიფლეიმის ქსელი გამოიყენოს კომპანიის მიერ ოფიციალურად დაშვებულის გარდა სხვა პროდუქციის (მ.შ. ინტელექტუალურის და კონსალტინგურის) გასაყიდად. პროდუქციის შეთავაზებისას, კონსულტანტმა უნდა იხელმძღვანელოს კატალოგის ფასებით.

4.2. კონსულტანტს უფლება არა აქვს გადაიბიროს სხვა კონსულტანტების კანდიდატები და ჩაერიოს სხვისი სტრუქტურების მუშაობაში.

4.3. კონსულტანტის ორიფლეიმთან თანამშრომლობა შრომით ურთიერთობას არ წარმოადგენს.
სხვებისთვის ორიფლეიმის შესაძლებლობების წარდგენისას, კონსულტანტმა მკაფიოდ და გასაგებად უნდა ახსნას, რომ ორიფლეიმი ტრადიციულ სამუშაოზე
მოწყობას კი არ სთავაზობს, არამედ საკუთარი, დამოუკიდებელი ბიზნესის წამოწყების საშუალებას იძლევა.

4.4. კონსულტანტს უფლება არ აქვს იმოქმედოს კომპანია ორიფლეიმის სახელით და ვალდებულია სრულად აუნაზღაუროს კომპანიას ზარალი, რომელიც წარმოიქმნება ამ წესის დაუცველობით.

4.5. სპონსორმა არ უნდა აიძულოს თავის კონსულტანტებს გააკეთონ შეკვეთები მისი მეშვეობით, აგრეთვე დაუწესოს შეკვეთის მინიმალური ოდენობა, ან ასორტიმენტი. ყოველ კონსულტანტს უფლება აქვს შეუკვეთოს ნებისმიერი რაოდენობის საქონელი უშუალოდ ორიფლეიმში, თუმცა უნდა გაითვალისწინოს, რომ შენახვის და კურიერის საფასური შეიძლება დამოკიდებული იყოს შეკვეთის მოცულობაზე. აქედან გამომდინარე, ყოველ კონსულტანტს შეუძლია თავად გადაწყვიტოს, სჭირდება მას თუ არა შეკვეთის რეზერვირება.

4.6. კოსულტანტს არ შეუძლია შეკვეთის განთავსება სხვა კონსულტანტის მაგივრად, მისი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. 4.7. თავის საქმიანობაში კონსულტანტი უნდა ხელმძღვანელობდეს ორიფლეიმის კანონებით, კოდექსითა და წესებით და არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვას როგორც საკუთარი, ასევე კომპანია ორიფლეიმის კომპრომეტირება კლიენტისა და საზოგადოების თვალში.

4.8. მყიდველთან საუბრის დაწყებისთანავე ორიფლეიმის კონსულტანტი ვალდებულია ცხადად და მკაფიოდ წარუდგინოს მას თავი, როგორც ორიფლეიმის დამოუკიდებელი კონსულტანტი და ახსნას მისი მყიდველთან მიმართვის მიზანი, იმის მიუხედავად, თუ რა გზით ხორციელდება ურთიერთობა: ელექტრონული ფოსტით, საიტზე, სოციალური ქსელის მეშვეობით და სხვ. ორიფლეიმის კონსულტანტებს მოეთხოვებათ სიზუსტე თავიანთი კომპანიაში არსებული სტატუსისა და საკონტაქტო მონაცემების აღნიშვნისას, რათა შეცდომაში არ შეიყვანოს მყიდველი, რომ იგი იღებს შეტყობინებას კომპანია ორიფლეიმის ოფიციალური წარმომადგენლობისაგან. სიტყვა “დამოუკიდებელი”-ს გამოყენება ორიფლეიმის კონსულტანტთან მიმართებაში აუცილებელია ყველა შემთხვევაში – ელექტრონული წერილების ხელმოწერაში, სავიზიტო ბარათებზე, პერსონალურ საიტებსა და პირად გვერდებზე სოციალურ ქსელებში და ა.შ. 

4.9. კონსულტანტი ვალდებულია კლიენტებს მიაწოდოს სამართლიანი ვაჭრობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის უზრუნველყოფის პრინციპებთან სრულ შესაბამისობაში არსებული სანდო ინფორმაცია, მოქმედი კანონმდებლობის (მაგალითად არასრულწლოვანთა შესახებ) ნორმების თანახმად.

4.10. ორიფლეიმის კონსულტანტმა არ უნდა გაუცრუოს მომხმარებელს მოლოდინი, პატივისცემით და გაგებით უნდა მოეპყროს სამომხმარებლო გამოცდილებისა და კლიენტთა ცოდნის დეფიციტს. იკრძალება მომხმარებლის ასაკით, დაავადებებით, გონებრივი ან ფიზიკური ნაკლით, სიტუციაში გაურკვევლობით, ნდობითა და ენის ცოდნის დაბალი დონით სპეკულირება.

4.11. თუ კლიენტი უკმაყოფილოა პროდუქციის წუნდებულობით, მას უნდა მიეცეს ფულის დაბრუნების, ან ნაწარმის ტოლფასზე შეცვლის შესაძლებლობა. 

4.12. ორიფლეიმის კონსულტანტი ვალდებულია მომხმარებლის პირველი თხოვნისთანავე შეწყვიტოს პროდუქციის დემონსტრირება, ან პრეზენტაცია და მიიღოს ყველა ზომა მოქმედი ან პოტენციური კლიენტებისგან მიღებული პერსონალური მონაცემების შესანარჩუნებლად. მომხმარებელთა პირად ცხოვრებაში შეჭრის თავიდან ასაცილებლად აირჩიეთ ურთიერთობის მათთვის მოსახერხებელი დრო და მეთოდები: პირადი შეხვედრა, სატელეფონო, ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ურთიერთობა. 

4.13. კონსულტანტი ვალდებულია თვალყური ადევნოს, რომ მისი პერსონალური ჯგუფის ყოველმა კონსულტანტმა პირნათლად შეასრულოს თავისი საკრედიტო ვალდებულებები.

4.14. სპონსორი პასუხისმგებელია მისი კონსულტანტების სწავლებაზე, განვითარებასა და მოტივაციაზე.

4.15. კონსულტანტს არ შეუძლია მისცეს რაიმე სახის ინტერვიუ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, იქნება ეს ტელევიზია, რადიო, თუ პერიოდული გამოცემები, ან ისარგებლოს რაიმე სახის რეკლამით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში (“ვირუსული” რეკლამის ჩათვლით: ინტერნეტ, სმს და ა.შ.) ორიფლეიმის სახელის გამოყენებით, ორიფლეიმის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

4.16. კონსულტანტმა სოციალურ ქსელებში არ უნდა შექმნას მედიაბლოგები, რომელიც აუდიტორიას შეიყვანს შეცდომაში კომპანიის, პროდუქციისა და სერვისის შესახებ და ზიანს მიაყენებს კომპანიის რეპუტაციას. სოციალურ მედიაში ქცევის წესების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ “10 ოქროს წესი ქსელში ურთიერთობისთვის”.

 

დამატებითი წესები და პრინციპები

5.1. კომპანია ორიფლეიმის პოლიტიკა არ ითვალისწინებს გავლენის ტერიტორიულ სფეროებად დაყოფას ან ფრანშიზას. არც ერთ კინსულტანტს არა აქვს უფლება წარმართოს თავისი ბიზნესი გავლენის ტერიტორიულ სფეროებად დაყოფის, ან ფრანშიზას პირობებში. ყოველ კონსულტანტს შეუძლია ააწყოს ბიზნესი ნებისმიერი შეთანხმებული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე.

5.2. ორიფლეიმის კონსულტანტი ვალდებულია გაითვალისწინოს, რომ კომპანია ორიფლეიმი ანხორციელებს მის საქმიანობას მსოფლიოს ბევრ, თუმცა არა ყველა ქვეყანაში და მკაცრად იცავს ნაკისრ ვალდებულებებს პროდუქციის უსაფრთხოებასა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, იმპორტის წესებსა და სხვა სავაჭრო მოთხოვნებს, რომელიც მოქმედებს შესაბამის ქვეყანაში. ორიფლეიმი არ აგებს პასუხს რაიმე სახის ზიანზე, სარჩელსა და პრეტენზიებზე, რომელიც წარმოიქმნება ორიფლეიმის კონსულტანტების მიერ საქონელის ისეთ ქვეყანაში გადაადგილების გამო, სადაც ორიფლეიმი არ ანხორციელებს მის საქმიანობას. ამგვარი პრეტენზიების წარმოშობის შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ორიფლეიმის კონსულტანტს.

5.3. ორიფლეიმის კონსულტანტი არ არის კომპანია ორიფლეიმის თანამშრომელი. სავიზიტო ბარათებზე და სხვა ამგვარ დოკუმენტებში კონსულტანტმა უნდა მიუთითოს: „სილამაზის დამოუკიდებელი კონსულტანტი” ან, კომპანიაში წინსვლის შესაბამისად, „სილამაზის დამოუკიდებელი კონსულტანტი – მენეჯერი”, „სილამაზის დამოუკიდებელი კონსულტანტი – დირექტორი”.

5.4. პრომო მასალის, კონსულტანტის პირადი გვერდის და სოციალური ქსელების სხვა დანართების, მაგალითად Fაცებოოკ, რომელსაც ოფიციალურად მხარს უჭერს კომპანია ორიფლეიმი, გამოყენება დასაშვებია დამატებითი ნებართვის გარეშე. კონსულტანტებს არ შეუძლიათ დაარეგისტრირონ პირადი საიტები ან პერსონალური გვერდები დომენით Oრიფლამე, თუმცა მათ შეუძლიათ გამოაქვეყნონ საკუთარი მოსაზრებები ორიფლეიმის ოფიციალურ საიტზე, ბლოგების კედელზე და ა.შ. კომპანია იტოვებს უფლებას მასალების პუბლიკაციამდე გადახედოს მათ. კონსულტნტების ონლაინ გარემოში ქცევის წესები იხილეთ დანართში 1 და 2.

5.5. ორიფლეიმის ლოგოტიპი, სავაჭრო დასახელება და სასაქონლო ნიშნები წარმოადგენს კომპანია «ორიფლეიმ კოსმეტიკსის” საკუთრებას და კომპანიის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე არ უნდა მოხდეს მათი კონსულტანტების მიერ გამოყენება როგორც საბეჭდ მასალებში, ასევე ონლაინ. ნებართვის მიღების შემთხვევაში სასაქონლო ნიშანი, ლოგოტიპი, ან სავაჭრო დასახელება გამოიყენება მხოლოდ ორიფლეიმის კორპორაციული სტილის ფარგლებში.

5.6. კონსულტანტებს არა აქვთ უფლება აწარმოონ, ან გამოიყენონ სხვა წყაროების მიერ წარმოებული ორიფლეიმის ლოგოტიპის ან სასაქონლო ნიშნის მქონე ნებისმიერი ბეჭდვითი/სადემონსტრაციო მასალა, კომპანიის შესაბამისი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

5.7. ორიფლეიმის ნებისმიერი კორპორაციული ბეჭდვითი მასალა, ვიდეო და ფოტო მასალა, დიზაინი, დაცულია კანონით საავტორო უფლების შესახებ. აკრძალულია მათი მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოყენება კომპანია ორიფლეიმის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე. საავტორო უფლებებით დაცული მასალების ნებადართული გამოყენებისას აუცილებელია შესამჩნევ ადგილას განთავსებული იყოს ბმული ორიფლეიმზე და ის არ უნდა იწვევდეს ავთენტურობის ეჭვს. ფოტოებისა და კომპანიის სხვა მასალის ინტერნეტ სივრცეში გამოყენების შესახებ დამატებითი წესები მოცემულია დანართში 1.

5.8. კონსულტანტებს არ აქვთ უფლება გაყიდონ, ან გამოფინონ ორიფლეიმის პროდუქცია საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციებში, ინტერნეტ მაღაზიებსა და აუქციონებზე, მაგალითად როგორიცაა Eბაყ.ცომ, ასევე უფასო განცხადებების საიტებზე, მაგალითად როგორიცაა მყმარკეტ.გე. დამატებითი წესები ინტერნეტ გაყიდვებთან დაკავშირებით მოცემულია დანართში 1. არ შეიძლება აგრეთვე საცალო ვაჭრობის ორგანიზაციებში გამოიფინოს, ან გასაყიდად იყოს გამოტანილი ორიფლეიმის კორპორაციული გამოცემები. არასავაჭრო ობიექტი, მაგალითად სილამაზის სალონი, შეიძლება გამოყენებული იყოს ორიფლეიმის პროდუქციის გამოსაფენად, მაგრამ არა გასაყიდად.

5.9 ორიფლეიმის პროდუქტები არ უნდა განთავსდეს დემონსტრაციისთვის არასავაჭრო კომპანიებში, სხვა ბრენდის პროდუქციასთან ერთად, რომელიც არ არის წარმოდგენილი ორიფლეიმის ასორტიმენტში.
 
5.10. სპამის დაგზავნა მკაცრად იკრძალება. ორიფლეიმის კონსულტანტებმა უნდა შეზღუდონ საბოლოო მომხმარებელთან საპრომოციო შეტყობინებების დაგზავნის რაოდენობა და მიმართონ აღნიშნულს კვირაში მხოლოდ ერთხელ. ეს შეტყობინებები არ უნდა გაიგზავნოს კომპანია ორიფლეიმის სახელით, რადგან მათ შინაარსზე პასუხს მთლიანად აგებს გამგზავნი.

5.11. ორიფლეიმის კონსულტანტებს არავითარ შემთხვევაში არა აქვთ უფლება თავიდან შეფუთონ ორიფლეიმის საფირმო შესაფუთი, ან შეცვალონ პროდუქციის მარკირება. ორიფლეიმის კონსულტანტებმა უნდა გაავრცელონ კომპანიის პროდუქცია მხოლოდ ფირმის საქარხნო შესაფუთში.

5.12. კომპანია ორიფლეიმის მიერ გამოშვებული პროდუქცია ჯანმრთელობას არ ვნებს, თუ იგი გამოიყენება დანიშნულების მიხედვით და მოცემული საშუალების მოხმარების ყველა წესის დაცვით. კომპანია ორიფლეიმი იძლევა თავისი პროდუქციის მაღალი ხარისხის გარანტიას და მზად არის აანაზღაუროს დასაბუთებული ზარალი (ალერგია) საშუალების გამოყენებით. კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას საშუალების არასწორი გამოყენებით მიყენებულ ზარალზე.

5.13. ორიფლეიმი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს დააკავოს ნებისმიერი მოცულობითი ფასდაკლებისა თუ ბონუსის თანხა ვადაგადაცილებული ანგარიშების და სხვა აუცილებელი გადასახადების დასაფარად.

5.14. ორიფლეიმი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ფასები, ასორტიმენტი და ანაზღაურების პირობები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ორიფლეიმი არ ახდენს ფასის და ასორტიმენტის ცვლილებით, თუ საწყობში პროდუქციის უქონლობით გამოწვეული დანაკარგის (მოცულობითი ფასდაკლება, ბონუსები და სხვა) კომპენსაციას.

5.15. ორიფლეიმი ვალდებულია აუნაზღაუროს კონსულტანტს შეძენილი პროდუქციის საფასური მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:
- დაბრუნება განხორციელდა კომპანიის მიერ დადგენილ ვადებში;
- დასაბრუნებელი თანხა შეადგენს კონსულტანტის მიერ გადახდილ საქონლის ღირებულებას ყველა ფასდაკლების გამოკლების შემდეგ, გარდა დასაბრუნებელი საქონლის მიწოდებაზე გაწეული ორიფლეიმის ხარჯისა;
- დასაბრუნებელი პროდუქცია, სარეკლამო ბეჭდვითი მასალის, ფასდაკლებული პროდუქციისა და აქციაში მყოფი ნაკრებების ჩათვლით, უნდა იყოს ვარგისი გასაყიდად.
ხელშეკრულების აღნიშნული პუნქტის კონტექსტში, გასაყიდად ვარგისი პროდუქცია: 
•  არ უნდა იყოს გამოყენებული, გახსნილი ან გაფუჭებული; 
•  არ უნდა იყოს ვადაგასული.

5.16. თუ კონსულტანტი ლეგალური, ან არალეგალური გზით ჩართულია დისკუსიასა თუ მოვლენაში, რომელსაც შეუძლია ნეგატიური ზეგავლენა იქონიოს კომპანია ორიფლეიმის იმიჯსა და რეპუტაციაზე, მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ამის შესახებ კომპანიას.

5.17. ორიფლეიმი იტოვებს უფლებას შეიტანოს დამატებები და ცვლილებები „წარმატების გეგმაში”, კვალიფიკაციის პირობებში, აგრეთვე ორიფლეიმის ეთიკურ კოდექსში და ორიფლეიმის წესებში.

 

ორიფლეიმის დირექტორის უფლებები და მოვალეობები

საერთო წესების გარდა, რომელიც უნდა დაიცვას ორიფლეიმის ყველა კონსულტანტმა, დირექტორის წოდების მქონე კონსულტანტებზე ასევე ვრცელდება დამატებითი წესები. ამ წესებიდან რომელიმეს დარღვევამ შესაძლოა გამოიწვიოს წოდებისა და მასთან დაკავშირებული ყველა პრივილეგიის დაკარგვა, ბონუსებისა და მოცულობითი ფასდაკლების ჩათვლით, ცალკეულ შემთხვევებში კი ორიფლეიმის კონსულტანტის სარეგისტრაციო ნომრის ტერმინაციაც.

6.1. როგორც მისი პერსონალური ჯგუფის ლიდერს, დირექტორს ყოველ საკატალოგო პერიოდში აქვს ვალდებულება:
ა) პერსონალური ჯგუფის მუდმივი გაზრდა და განვითარება;
ბ) საკუთარი კონსულტანტების დახმარება, მხარდაჭერა და მოტივირება;
გ) ტრენინგებისა და სამოტივაციო შეხვედრების ჩატარება, მიზნების დასახვა და მათი მიღწევის კონტროლი;
დ) კონსულტანტებისთვის ბიზნესის წარმოების სწავლება;
ე) საკუთარი კონსულტანტების დროული ინფორმირება სხვადასხვა სახის შეხვედრების, ღონისძიებების, ტრენინგების, კომპანიის სიახლეებისა და სხვა მსგავსის თაობაზე;
ვ) კომპანიის ყველა სემინარსა და ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება;
ზ) კომპანიის ეთიკური კოდექსისა და წესების დაცვა, ყველა საქმეში პირადი მაგალითის ჩვენება;
თ) ორიფლეიმის საქმიან შეხვედრებზე დასწრება, რომელსაც ატარებენ ორიფლეიმის გაყიდვების მენეჯერები (ასმ-ები).

6.2. ორიფლეიმის დირექტორს უფლება არა აქვს წარმოადგინოს პირდაპირი გაყიდვების ნებისმიერი სხვა კომპანია.

6.3. თუ დირექტორის მეუღლე სხვა პირდაპირი გაყიდვების კომპანიის წარმომადგენელია, ასეთ მეუღლეს ეკრძალება კომპანია ორიფლეიმის საქმიანობაში მონაწილეობა და ორიფლეიმის ჩართვა თავისი კომპანიის საქმიანობაში. დირექტორებმა, ვისი მეუღლეებიც პირდაპირი გაყიდვების სხვა კომპანიებში მუშაობენ, ამის შესახებაც უნდა აცნობონ კომპანია ორიფლეიმს.

6.4. დირექტორის გარდაცვალების შემთხვევაში მისი სარეგისტრაციო ნომერი მემკვიდრეობით შეიძლება გადაეცეს გარდაცვლილის უახლოეს ნათესავებს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. წერილობითი ფორმის განცხადება მიიღება გარდაცვალებიდან 6 თვის ვადაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში დირექტორის სარეგისტრაციო ნომერი გაუქმდება. Mმემკვიდრეები ვალდებულნი არიან დაეთანხმონ და დაიცვან ორიფლეიმის კონსულტანტისათვის სავალდებული ყველა წესი და პირობა. 

6.5. დირექტორმა უნდა დაიცვას ყველა დამატებითი წესი და ინსტრუქცია, რომლის შესახებ კომპანია ორიფლეიმი მას წერილობითი სახით შეატყობინებს.

 

პრეტენზიის წამოყენების პროცედურა

აღნიშნული ეთიკის კოდექსისა და წესების დარღვევასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საჩივარი შეიძლება გადამისამართდეს კომპანია ორიფლეიმის რეგიონალურ წარმომადგენლობასთან და/ან უშუალოდ რეგიონში კომპანიის გენერალურ დირექტორთან.

 

დანართი 1: კონსულტანტების ინტერნერში ქცევის წესები

1. ძირითადი ინფორმაცია
მოცემული წესდება განსაზღვრავს ორიფლეიმის კონსულტანტების ინტერნეტში ქცევის წესებს, რათა არ დაირღვეს კომპანია ორიფლეიმის საავტორო უფლებები და მასთან დაკავშირებული კანონები თუ არსებული შეთანხმებები.

2. საერთო დანართები
ორიფლეიმი კონსულტანტებს ინტერნეტში სთავაზობს პირადი გვერდების შექმნის ოფციას, ასევე პროდუქციის გაყიდვისა და პოპულარიზაციის ცენტრალიზებულ ონლაინ ინსტრუმენტებს და ორიფლეიმის ბიზნეს შესაძლებლობებს. 
კონსულტანტებს ასევე შეუძლიათ შექმნან საკუთარი საიტები, რათა შესთავაზონ პროდუქცია საბოლოო მომხმარებელს, გაავრცელონ ინფორმაცა მათი საქმიანობის, პროდუქციისა და ორიფლეიმის ბიზნეს შესაძლებლობების შესახებ, იმ პირობით, რომ ამ საიტებზე მკაფიოდ იქნება მითითებული, რომ ისინი არ წარმოადგენენ კომპანიის ოფიციალურ საიტებს ინტერნეტში. საიტზე აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული ინდივიდუალური მფლობელი, მისი საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე ციტირების შემთხვევაში აუცილებელია ოფიციალური წყაროს ბმული.

3. ვებ-რესურსის სახელი
კონსულტანტებს ეკრძალებათ ისეთი დომენების, სოციალური მედიის პირადი გვერდების, მობილური დანართების, ან საიტის შექმნა, რომელთა დასახელებაშიც ფიგურირებს სიტყვა „ორიფლეიმი” ან ორიფლეიმის საფირმო დასახელების ნებისმიერი სხვა ფონეტიკური იმიტაცია (ნებისმიერ ენაზე).
ფონეტიკური იმიტაციის ქვეშ იგულისხმება ბრენდის დასახელების კლონირება ასოებთან და ბგერებთან მუშაობის ხარჯზე (დასახელებაში ერთი ან რამდენიმე ასოს ჩანაცვლება, დამატება და/ან წაშლა), რომელიც შედეგად იძლევა ორიგინალთან ახლოს მდგომ ჟღერადობას ან დამწერლობას. 
სიტყვა “ორიფლეიმი” შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბლოგის, ანგარიშის, ან სოციალური ქსელის ჯგუფის დასახელებაში, თუკი ამავე დასახელებაში ნათლად ჩანს, რომ აღნიშნული ჯგუფი (გვერდი სოციალურ ქსელში, ან ბლოგი) არ წარმოადგენს კომპანიის ოფიციალურ რესურსს.

4. მოთხოვნები კონსულტანტის ვებ-რესურსისადმი
ნებისმიერ ვებ-რესურსზე (საიტი, ბლოგი, გვერდი, ან ჯგუფი სოციალურ ქსელებში) თუ სარეკლამო კამპანიაში უნდა ფიგურირებდეს შესამჩნევი, მკაფიო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საიტის მფლობელი ორიფლეიმის დამოუკიდებელი კონსულტანტია. კონსულტანტის საკონტაქტო ინფორმაცია მარტივად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საიტის დამთვალიერებლებისათვის.

აღნიშნული განყოფილების წესები არ ვრცელდება პირად გვერდებზე, ბლოგებსა და საიტებზე, რომლებსაც არ აქვთ კავშირი ორიფლეიმის კონსულტანტების საქმიანობასთან.

5. შინაარსი და ბმულები
კონსულტანტებს, საკუთარი საიტის შექმნის შემთხვევაში, გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით და იმისათვის რომ მომხმარებლები შეცდომაში არ იქნენ შეყვანილი, ეკრძალებათ ორიფლეიმის ოფიციალური საიტის დიზაინის კოპირება. ორიფლეიმის ოფიციალური ინტერნეტ რესურსებიდან, ისეთების როგორიცაა: საიტი, სოციალური ქსელები, ვიდეო ჰოსტინგის არხი და ა.შ., მასალის კოპირებისას, აღნიშნული მასალის წყაროს მითითება სავალდებულოა. 
კონსულტანტებს უფლება არ აქვთ გაყიდონ, აჩვენონ ან გამოფინონ ორიფლეიმის პროდუქცია ინტერნეტ მაღაზიებში, აუქციონებზე, ფასდაკლებების საიტებზე, მაგალითად როგორიცაა Eბაყ.ცომ, უფასო განცხადებების საიტებზე, მაგალითად როგორიცაა მყმარკეტ.გე, ასევე მის პირად ვებ-რესურსებზე (საიტი, ბლოგი, გვერდი სოციალურ ქსელში და ა.შ.), ონლაინ გადახდების გათვალისწინებით. დასაშვებია მხოლოდ პროდუქციის რეკომენდირება საკუთარ ვებ-რესურსებზე, მათი აღწერა და ინფორმაციის შეგროვება სასურველ შეკვეთაზე, შემდგომში ამ შეკვეთის ორიფლეიმის ოფიციალურ საიტზე განსათავსებლად.
პროდუქციის ონლაინ გაყიდვის ერთადერთი შესაძლო მეთოდია ორიფლეიმის პირადი ინტერნეტ მაღაზიის გახსნა, რომელიც შეიქმნება ორიფლეიმის ოფიციალურ საიტზე და კონსულტანტი საკუთარ ვებ-რესურსზე განათავსებს გადასასვლელ ბმულს.
ორიფლეიმის პროდუქტები არ უნდა განთავსდეს დემონსტრაციისა და რეკომენდაციისთვის კონსულტანტების პირად ვებ-რესურსებზე სხვა ბრენდის პროდუქტებთან ერთად, რომელიც არ არის წარმოდგენილი ორიფლეიმის ასორტიმენტში

6. ფოტოები და სურათები
კომპანია ორიფლეიმი მის კონსულტანტებს აძლევს უფლებას გამოიყენონ:
•  პროდუქციის ნებისმიერი ფოტო, რომელიც განთავსებულია ორიფლეიმის ოფიციალურ საიტზე
•  მიმდინარე კატალოგის პერიოდის სხვა ფოტო მასალა, რომელიც გამოქვეყნებულია ორიფლეიმის ოფიციალურ საიტზე, ასევე ორიფლეიმის კატალოგში, აუცილებელი იმ პირობით, რომ ფოტოს ქვეშ აუცილებლად იქნება მითითებული ბმული ფოტოს წყაროზე ორიფლეიმის საიტიდან

იკრძალება კატალოგიდან, ბროშურებიდან და სხვა ბეჭდვითი გამოცემებიდან ისეთი ფოტოების გამოყენება, რომელიც მოცემულ მომენტში არ არის გამოქვეყნებული ორიფლეიმის ოფიციალურ საიტზე, ან მიმდინარე კატალოგში.

ორიფლეიმის ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის.

მესამე პირის მიერ კომპანია ორიფლეიმის მიმართ გამოთქმული ნებისმიერი მოთხოვნა და პრეტენზია, რომელიც უკავშირდება ზემოთხსნებული ობიექტების გამოყენების წესების დარღვევას, გადამისამართდება კონსულტანტთან.

7. ორიფლეიმის ლოგოტიპი
ორიფლეიმის ლოგოტიპის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ იმ ფორმატში, რომელშიც წარმოდგენილია კომპანიის ოფიციალურ გვერდზე და მხოლოდ გვერდის ზედა, ან ქვედა კოლონტიტულის სახით. აკრძალულია ლოგოტიპში რაიმე ცვლილების შეტანა, ანიმაციის ჩათვლით.

8. „მეგობრებთან გაზიარება” სოციალურ ქსელებში
ორიფლეიმი მხარს უჭერს კონსულტანტების ბლოგებში, სოციალურ ქსელებსა და მსგავს რესურსებზე არსებობას. კონსულტანტებს შეუძლიათ ინდივიდუალური სტილით გამოაქვეყნონ საკუთარი შეფასებები და კომენტარები ორიფლეიმის პროდუქციასთან დაკავშირებით, მხოლოდ იმ პირობით, რომ დაცული იქნება 1.3 პარაგრაფის მოთხოვნებიდან პროდუქციის თვისებების შესახებ სანდო ინფორმაციის ნაწილი. კომპანია გირჩევთ გამოიყენოთ „მეგობრებთან გაზიარების” ფუნქცია კომპანიის ოფიციალურ საიტზე, რათა კორექტულად ასახოთ ინფორმაცია და წყაროს ბმული.

9. ინტერნეტ რეკლამა
კონსულტანტებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად დაკავდნენ თავიანთი ვებ-რესურსების რეკლამირებით ინტერნეტში, იმ პირობით, რომ დაიცავენ წესდებაში ხსენებულ ინტერნეტში ქცევის წესებს. 
კონტექსტურ რეკლამაში (მაგალითად, Google Adwords სერვისის დახმარებით):

•  ასახული უნდა იყოს, რომ ის შეიქმნა ორიფლეიმის დამოუკიდებელი კონსულტანტის მიერ.
•  სათაურმა არ უნდა შეიყვანოს ხალხი შეცდომაში, რომ რეკლამა ოფიციალურად წარმოდგენილია კომპანია ორიფლეიმის მიერ.
•  იკრძალება „ორიფლეიმის” საფირმო დასახელების ნებისმიერი ფონეტიკური იმიტაციის მთავარი სიტყვის სახით გამოყენება.

ამასთანავე, საკუთარი ვებ-რესურსების რეკლამირებისას კონსულტანტს ეკრძალება:

•  ორიფლეიმის უკვე დარეგისტრირებული კონსულტანტების მიზანმიმართული მიზიდვა ელექტრონული ფოსტით შეტყობინებების დაგზავნის, ან სხვა ციფრული თუ არაციფრული მეთოდის გამოყენებით.
•  არათემატურ ფორუმებში პოსტების ავტომატური განთავსება, სპამ-შეტყობინებების ავტომატური დაგზავნის პროგრამების გამოყენება, ან ისეთი ავტომატური ქმედებების განხორციელება, როგორიცაა მაგალითად მომხმარებელთა დამატება სოციალური ქსელის ჯგუფებსა და გვერდებზე, ან “ლაიქ” პოსტებზე.
•  ორიფლეიმის კონსულტანტთა ბაზისთვის ელექტრონული ფოსტის და სხვა ციფრული თუ არაციფრული არხებით სხვა ბრენდის საქონლის ან მომსახურების რეკლამირება, საგანმანათლებლოს ჩათვლით, წარმატების გეგმაში მითითებულის და/ან ორიფლეიმის მიერ ნებადართულის გარდა.
•  ორიფლეიმის კონსულტანტებისთვის ფასიანი ტრენინგებისა და ვებინარების ჩატარება, რომელიც სთავაზობს ანაზღაურების მიღებას
•  ორიფლეიმის კონსულტანტის პირადი ინტერნეტ მაღაზიის ბმულის რეკლამირება ფასიან სარეკლამო კამპანიებში, გარდა შემთხვევებისა, როდესაც ამ ბმულის რეკლამირება ხდება პირადი საიტის, ბლოგის, სოციალური ქსელის გვერდის მეშვეობით. დასაშვებია ისეთი პირადი ვებ-რესურსის რეკლამირება, რომელშიც განთავსებულია კონსულტანტის პირადი ინტერნეტ მაღაზიის ბმული.
•  მთავარი თემების სარეკლამო კამპანიების შესყიდვა და მასში ორიფლეიმის საფირმო დასახელების ნებისმიერ ფონეტიკურ იმიტაციის გამოყენება.

 

დანართი 2: სოციალური ქსელები – 10 ოქროს წესი ქსელში ურთიერთობისთვის

1. ყოველთვის წაიკითხეთ მიმდინარე განხილვები. ვინ არის ყველაზე აქტიური და ავტორიტეტული მონაწილე? იცვლება თუ არა და როგორ იცვლება განხილვის მანერა დროსთან ერთად? მონაწილეობა მიიღეთ მხოლოდ იმ თემების განხილვაში, რომლებიც გესმით.

2. შეიტანეთ თქვენი წვლილი. დარწმუნდით, რომ თქვენ შეგაქვთ თქვენი წვლილი განხილვაში. მაგალითად, გაუზიარეთ სასარგებლო ინფორმაცია, იდეები პროდუქციის, სერვისის და ა.შ. შესახებ. იზრუნეთ იმაზე, რომ თქვენი შეტყობინება გადაეცეს ზუსტ მიზნობრივ აუდიტორიას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის შეიძლება მოხვდეს სპამში.

3. უპასუხეთ. თუ ადევნებთ თვალს თემის განხილვას, შეგიძლიათ იპოვოთ საუკეთესო მომენტი ორიფლეიმთან დაკავშირებულ დისკუსიაში ჩასართავად და შეძლებისდაგვარად შეიტანოთ თქვენი წვლილი. განხილვაში ჩართვისას იყავით პოზიტიურნი.

4. მიჰყევით გამჭვირვალობის პრინციპებს და ილაპარაკეთ სიმართლე. ონლაინ საზოგადოებაში ნებისმიერი განზრახ დამალული რამ მალე ცხადდება. ყოველთვის დაასახელეთ თქვენი ნამდვილი სახელი და იყავით პატიოსანნი ორიფლეიმში თქვენს როლთან დაკავშირებით.

5. იყავით ფრთხილი და აკურატული. გამოავლინეთ თქვენი ინდივიდუალურობა, შეინარჩუნეთ ის.

6. პატივი ეცით სხვებს. გახსოვდეთ, რომ ორიფლეიმი – გლობალური კომპანიაა, რომლის წარმომადგენლებიც (თანამშრომლები, კონსულტანტები და მომხმარებლები), იყოფენ მის ღირებულებებსა და ტრადიციებს. შეინარჩუნეთ თქვენი ინდივიდუალურობა, თუმცა პატივი ეცით სხვისასაც. ეს გულისხმობს არა მხოლოდ ექსტრემალური გამოვლინებების (რასიზმი, სექსიზმი, ძალადობა, არანორმატიული ლექსიკა და ა.შ.) გამორიცხვას, არამედ ასევე სხვისი პირადი
ცხოვრების პატივისცემას და სიფრთხილეს, ისეთი პირადი პროვოკაციული თემების განხილვისაგან თავის შეკავებას, როგორიც არის მაგალითად
პოლიტიკა, რელიგია და ა.შ.

7. დაიცავით ინფორმაციის კონფიდენციალურობა. კომპანია ორიფლეიმი ყოველმხრივ უწყობს ხელს მისი ღონისძიებების, პროდუქციისა და სხვა ისეთი ინფორმაციისადმი ინტერესს, რომელიც შესაძლოა სასარგებლო იყოს მისი პარტნიორებისა და მომხმარებლისათვის. თუმცაღა ორიფლეიმის საიტზე უკვე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მასალათა ციტირებისას, აუცილებელია მითითებული იყოს წყაროს ბმული (მაგალითად, "გამოქვეყნებულია საიტზე www.oriflame.ge,  2015"). იკრძალება კომპანიის კონფიდენციალური მასალის გამოქვეყნება მის ოფიციალურ პუბლიკაციამდე, მაგალითად ინფორმაცია მომავალი პროდუქციის, ან სარეკრუტო კამპანიის შესახებ.

8. თავი აარიდეთ კამათს. თუკი თქვენ გახდით კომპანიის შესახე სოციალურ მედიაში გავრცელებული დეზინფორმაციის მოწმე, თქვენ გაქვთ უფლება არ დაეთანხმოთ ამას და ოპონენტებთან პატივისცემითა და ფაქტებით ოპერირების საფუძველზე გამოხატოთ თქვენი აზრი.

9. აღიარება და შეცდომების შესწორება. თუ თქვენ დაუშვით შეცდომა, იყავით გაბედულნი, აღიარეთ და სასწრაფოდ შეასწორეთ ის.

10. არ დაივიწყოთ თქვენი უშუალო მოვალეობები. დარწმუნდით, რომ თქვენი მონაწილეობა ბლოგებში, მიკრობლოგებსა და სოციალურ ქსელებში არ გათავისუფლებთ მთავარისაგან – თქვენს ბიზნესთან და/ან მომხმარებლებთან დაკავშირებული თქვენი უშუალო მოვალეობებისაგან.

 

 

 

 


ჩატი ჩვენთან ერთად

ჩატი ჩვენთან ერთად

ჩვენი ონლაინ მხარდაჭერა დროებით მიუწვდომელია. მოგვწერეთ info@oriflame.ge კონტაქტების ფორმისკენ

თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ გსურთ დაკავშირების შეწყვეტა?